Loading

wait a moment

Tháng: Tháng Chín 2014

Lập và thẩm tra quyết (kết) toán công trình

1. Tác dụng và cơ sở lập quyết (kết) toán Công trình: – Tác dụng chủ yếu của quyết (kết) toán công trình:Quyết (kết) toán công trình là xác định giá công trình thực tế, chỗ dựa để xem xét Xem thêm

Tính khối lượng công trình và khống chế chi trả – P2

4. Cơ sở điều chỉnh giá và phương pháp tính toán: Công trình xây dựng của Trung Quốc, thường dùng hai phưcmg pháp điểu chỉnh giá: – kết toán theo các vãn bản điều chỉnh;– Đối với các vật liệu Xem thêm