Loading

wait a moment

Báo cáo sự cố lớn và bảo vệ hiện trường

Điều 6 Sau khi sự cố lớn xẩy ra, đơn vị xẩy ra sự cô’ phải dùng phương thức nhanh nhất, báo cáo tình hình chủ yếu của sự cô’ cho cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan chủ quản hành chính xây dựng cùng với cơ quan kiểm sát, lao động (nếu có thương vong về người) của thành phố, huyện nơi xẩy ra sự cố; đơn vị xẩy ra sự cố thuộc cơ quan của Chính phủ, phải đồng thời báo cáo cơ quan chủ quản có liên quan của Chính phủ.

Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng cấp thành phố, cấp huyện nơi xẩy ra sự cố sau khi nhận được báo cáo, phải lập tức báo cáo uỷ ban nhân dân và các cơ quan chủ quản hành chính xây dựng tính, khu tự trị, thành phố trực thuộc; Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng tính, khu tự trị, thành phô’ trực thuộc sau khi nhận được báo cáo, phải lập tức báo cáo Chính phú và Bộ Xây dựng.

Điều 7 Sau khi sự cố lớn xẩy ra, đơn vị xẩy ra sự cố trong vòng 24 giờ phải báo cáo bằng vãn bản theo trình tự từng cấp lên cấp trên theo điểu 6.

Báo cáo bằng văn bản sự cố lớn phải bao gồm những nội dung sau:
(I) Thời gian, địa điểm, tên hạng mục Công trình, xí nghiệp xây ra sự cô;
(II) Sơ lược quá trình xẩy ra sự cố, số người thương vong và sơ bộ dự đoán tổn thất kinh tế trực tiếp;
(III) Sơ bộ phán đoán nguyên nhân xẩy ra sự cố;
(IV) Các biện pháp đã dùng sau khi sự cố xẩy ra và tình hình ngăn chặn sự cố;
(V) Đơn vị báo cáo sự cỏ.

Điếu 8 Sau khi sự cố xẩy ra, đơn vị xẩy ra sự cô và cơ quan chủ quản hành chính xây dựng nơi xẩy ra sự cố phải báo vệ nghiêm ngặt hiện trường sự cố, dùng biện pháp hữu hiệu cứu người và tài sản, ngăn ngừa sự cố mở rộng.

Vì cứu người, khai thông giao thông , khi cần di chuyển vật dụng ở hiện trường, phải đánh dấu, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi chép bằng văn bản, bảo vệ thoả đáng vết tích, vật chứng quan trọng của hiện trường, khi có điểu kiện có thê chụp ảnh hoặc quay phim.