Loading

wait a moment

Biện pháp khống chế đầu tư của giai đoạn công bố chỉ tiêu công trình xây dựng

Biện pháp khống chế đầu tư của kỹ sư giám sát trong giai đoạn này là: 

– Biện pháp tổ chức: Lập hệ thống đảm bảo tổ chức giám sát, lập sơ đồ công tác chi tiết khống chế đầu tư.
– Biện pháp kinh tế: Kiểm tra khối lượng, đơn giá và chi phí công trình. Lập hoặc thẩm tra cơ sở đấu thầu, giá trần và giá kế hoạch đấu thầu, thẩm tra tài liệu đấu thầu, chuẩn bị và tham gia xét thầu, đề xuất ý kiến.
– Biện pháp kỹ thuật: Thẩm tra các chi phí kỹ thuật, an toàn của các phương án kỹ thuật, phân tích kinh tế kỹ thuật.
– Biện pháp hợp đồng: Tham gia đàm phán hợp đồng, khống chế giá hợp đồng trong phạm vi đấu thầu, thẩm tra các điều khoản hợp đồng, xác định trách nhiệm và địa vị giám sát trong hợp đồng, tham gia ký hợp đồng nhận thầu.

Thành phần giá công trình xây lắp

– Thành phần giá công trình xây lắp hiện hành, như bảng 4.13, trong đó có cả chi phí trực tiếp, chi phí quản lý thi công, các chi phí cần thiết khác.

Biện pháp khống chế đầu tư của giai đoạn công bố chỉ tiêu công trình xây dựng 1

Biện pháp khống chế đầu tư của giai đoạn công bố chỉ tiêu công trình xây dựng 1

Thành phần giá công trình xây lắp
Biện pháp khống chế đầu tư của giai đoạn công bố chỉ tiêu công trình xây dựng 1
Điều chỉnh thành phần giá công trình xây lắp

– Tiến hành điều chỉnh thành phần giá công trình xây lắp hiện hành, việc điều chỉnh có thể theo như bảng 4.14. Đê phù hợp với yêu cầu của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xây dựng các thành phần của giá thành xây lắp, phát huy đầy đủ cơ chế cạnh tranh thị trường, tham khảo theo “Nguyên tắc tài vụ xí nghiệp” và các thông lệ quốc tế, tiến hành điều chỉnh thích ứng cơ cấu chi phí công trình xây lắp, ý kiến điều chỉnh của các cơ quan hữu quan.