Loading

wait a moment

Biện pháp khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình xây dựng

Biện pháp khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình xây dựng

Biện pháp khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình xây dựng 1khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình” width=”431″ height=”323″ />

Khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình xây dựng

Các biện pháp khống chế đầu tư của kỹ sư giám sát trong giai đoạn này:
– Biện pháp tổ chức: Lập thể chế đảm báo tổ chức giám sát hạng mục; lập sơ đồ công tác chi tiết khống chế đẩu tư của giai đoạn; thông qua đấu thầu thiết kế chọn đơn vị thiết kế; tư vấn các chuyên gia so sánh chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với phương án thiết kế sơ bộ.

– Biện pháp kinh tế: Thực hiện chế độ trách nhiệm kinh tế kỹ thuật, lập kế hoạch đầu tư chi tiết và tiến hành phân tích đê khống chế các hạng mục; xử lý chính xác quan hệ trách nhiệm, quyền lực vì lợi ích, đảm bảo chất lượng thiết kế; lập kế hoạch chi tiêu của các giai đoạn; định kỳ cung cấp bảng biểu khống chế đầu tư, phân tích giá trị kế hoạch và giá trị thực tế thiết kế, so sánh giá trị kế hoạch và vốn đã chi.

– Biện pháp kỹ thuật: Trong các giai đoạn thiết kế, so sánh nhiều phương án thiết kế; tiến hành so sánh kinh tế kỹ thuật, tìm con đường tiết kiệm đầu tư; quản lý chặt chẽ thay đổi thiết kế, tránh sự cố chất lượng thiết kế, thiết kế phải đạt được độ sâu nhất định.

– Biện pháp hợp đồng: Cùng tham gia dàm phán, đấu thầu và hợp đồng với thiết kế, cung cấp cho đơn vị thiết kế trong giá trị kế hoạch đầu tư cho phép.

Nhân tố chú yêu có tính kinh tế ánh hưởng tói phương án thiết kê

Khi luận chứng phân tích phương án thiết kế, nhân tố chủ yếu có tính kinh tế ảnh hưởng tới phương án thiết kế gồm:

– Cải tiến ngành nghề xây dựng và thể chế xây dựng cơ bản;
– Chọn địa điểm nhà máy và xem xét điều kiện khu vực xây dựng nhà máy;
– Giao thông tons thê và công trình công cộng;
– Tiêu chuẩn xây dựng;
– Dây chuyền công nghệ chung và phương án sản phẩm;
– Chọn và thiết kê thiết bị;
– Đầu tư hạn ngạch công trình và giá thành trong thời gian sử dụng công trình;
– Chọn vật liệu và kết cấu xây dựng;
– Mối quan hệ đầu tư, tiến độ, chất lượng;
– Thời gian xây dựng và phân tích kinh tế tuổi thọ thời gian sử dụng