Loading

wait a moment

Các trình tự chống đền bù

1. Phân tích tổng thể hợp đồng:

Các trình tự chống đền bù 1

Phân tích tổng thể hợp đồng

Điếm chính là, điều khoản của hợp đồng có liên quan tới những vấn để được đề xuất trong báo cáo đền bù của đối phương, thường có: Cơ sở pháp luật của hợp đồng và đặc điểm của nó; việc hình thành hợp đồng và tình hình thay đổi của nó; phạm vi Công trình quy định trong họp đồng; điều kiện, phạm vi và phương pháp đền bù thay đổi công trình; trách nhiệm hợp tác của đối phương; điều kiện, phạm vi, phương pháp điều chỉnh giá cả của hợp đồng và gánh chịu rủi ro; điều kiện, phạm vi, phương pháp^điểu chỉnh ngày công; trách nhiệm vi phạm; phương pháp giải quyết tranh chấp.

2. Điều chỉnh sự việc:

Lây các tư liệu công trình thực tế làm chỗ dựa, dùng làm căn cứ đôi với các sự việc viết trong báo cáo đền bù, thu thập chỉnh lý tất cá tài liệu công trình có liên quan đối với chống đền bù.

3. Phân tích trạng thái:

Trên cơ sở điều chỉnh sự việc và thu thập, chỉnh lý tư liệu công trình tiến hành phân tích trạng thái hợp đồng, trạng thái khả năng và trạng thái thực tế, thông qua phân tích ba loại trạng thái này, đạt những yêu cầu sau:
– Đánh giá toàn diện tình trạng họp đồng, thực thi hợp đồng, đánh giá tình trạng hoàn thành trách nhiệm hợp đổng của hai bên;
– Tiến hành tổng kết dền bù mà đối phương đề xuất có lý do;
– Tiến hành ghi nhận cụ thế sai phạm của đối phương và phạm vi rủi ro;
– Phân tích thêm một bước đối với những sai sót của đối phương.

4. Soạn thảo và đưa cho đối phương báo cáo đền bù:

Nội dung chủ yếu của nó là:
– Giới thiệu kết quà phân tích tổng thê hợp đồng;
– Giới thiệu và đánh giá tình hình thực thi họp dồng;
– Phán bác yêu cầu đền bù của đối phương;
– Để xuất yêu cầu đền bù;
– Tổng  kết (đánh giá chung và các chứng cớ).

5. Phản bác báo cáo đền bù:

Đối với việc phán bác báo cáo đền bù, thường có thể bắt đầu từ những mặt sau:
– Tính chân thực của sự việc đền bù;
– Phàn tích trách nhiệm của các sự việc nhiễu;
– Phân tích lý do đền bù;
– Phàn tích ảnh hưởng của các sự việc nhiễu;
– Phân tích chứng cớ;
– Thẩm tra giá trị đền bù.