Loading

wait a moment

Cấu tạo giá thành công trình xây dựng và phương pháp tính chi phí

giá thành công trình xây dựng: là chi toàn bộ chi phí cần thiết của hạng mục xây dựng từ chuẩn bị xây dựng đến nghiệm thu hoàn công bàn giao sử dụng, nghĩa là tổng số chi phí mà hạng mục công trình này phải chi ra, là thê hiện giá trị công trình xây dựng.

– Cấu tạo giá thành công trình xây dựng và phương pháp tính toán chi phí, xem bảng

Cấu tạo giá thành công trình xây dựng và phương pháp tính chi phí 1

Cấu tạo giá thành công trình xây dựng và phương pháp tính chi phí 1

Cấu tạo giá thành công trình xây dựng và phương pháp tính chi phí 1

Cấu tạo giá thành công trình xâv dụng và phưong pháp tính toán chi phí