Loading

wait a moment

Chất lượng và chất lượng thi công công trình

Cùng vói sự phát triển của xã hội, trình độ nhận thức của con người ngày càng tăng, khái niệm chất lượng cũng ở trong sự phát triển không ngừng.

Dựa theo các tiêu chuẩn có liên quan đến chất lượng, từ chất lượng (sản phẩm) được định nghĩa là: sự tổng hoà đặc trưng và đặc tính phản ánh năng lực của sản phẩm hoặc phục vụ đáp ứng nhu cầu rõ ràng và tiềm ẩn.

“Sản phẩm” hoặc “Phục vụ” nói trong định nghĩa cũng có thể là kết quả, cũng có thể là quá trình. Cũng có thể nói, sản phẩm hoặc phục vụ nói ở đây là một chỉnh thể trong đó bao gồm quá trình hình thành và quá trình sử dụng của chúng. “Yêu cầu” phàn làm hai loại, một loại là “yêu cầu rõ ràng” là chỉ các yêu cầu đã quy định trong các hợp đồng, tiêu chuẩn, quy phạm, bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật và các tài liệu khác; loại khác là “yêu cầu tiềm ẩn”, là chỉ sự mong muốn của khách hàng hoặc xã hội đối với sản phẩm, phục vụ, đồng thời chỉ các yêu cầu không cần quy định, không cần nói tới đã hiểu mà mọi người đều công nhận. Hiển nhiên, ở hợp đồng là các điều khoản được lập rõ ràng, còn trong trường hợp không hợp đồng, hai bên phải bàn bạc rõ ràng đối với yêu cầu tiềm ẩn. Điều cần được chú ý là, dù “yêu cầu rõ ràng” hay “yêu cầu tiềm ẩn” đểu dịch chuyển theo thời gian, thay đổi theo sự thay đổi của hoàn cảnh bên trong và bên ngoài, vì vậy, các loại văn bản phản ảnh những “yêu cẩu” này cũng cần theo đó hiệu chỉnh. “Đặc tính” là chỉ tính chất có riêng của sự vầt, là chỉ đặc trưng hoặc dấu hiệu của đặc điểm sự vật. Trong quản lý chất lượng và khống chế chất lượng, thường gọi đặc trưng chất lượng là đặc trưng chất lượng bên ngoài. Vì vậy, có thê gọi chung “đặc trưng” và “ đặc tính” là đặc tính, và hiểu là đặc tính chất lượng.

Quan hệ giữa “yêu cầu” và “đặc tính”, “yêu cầu” phải chuyển hoá thành đặc tính chất lượng. Gọi là thoả mãn “yêu cầu” là sự thoả mãn đặc tính chung phản ánh năng lực của yêu cầu sản phẩm hoặc phục vụ . Đối với chất lượng sản phẩm, cho dù là chiếc khoá giáo đơn giản, hay là một toà nhà làm việc phức tạp, đểu có những thuộc tính như nhau. Đối với việc đánh giá chất lượng thường quy nạp thành sáu đặc tính: công năng, độ tin cậy, tính phù hợp, tính an toàn, tính kinh tế và tính thời gian. Đặc tính chất lượng của sản phẩm hoặc phục vụ phải có “quá trình” hoặc “hoạt động” để đảm bảo. Thực hiện sáu đặc tính chất lượng nói ở trên và được đảm bảo trong toàn bộ quá trình trước, trong và sau thời kỳ nghiên cứu khoa học, thiết kế, chế tạo, cung tiêu, bảo dưỡng và phục vụ. Vì thế, khống chế chất lượng các mặt hoạt động trong quá trình sẽ quyết định đặc tính chất lượng của nó, từ đó quyết định chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ. Ở trên là khái quát nghĩa rộng của từ “chất lượng”, nó có bốn đặc điểm:

– Chất lượng không chỉ gồm kết quả, mà còn gồm quá trình hình thành và thực hiện chất lượng.
– Chất lượng không chỉ bao gồm chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ, mà còn bao gồm chất lượng công việc trong quá trình hình thành và thực hiện của nó.
– Chất lượng không chỉ đáp ứng yêu cầu của khách hàng , mà còn đáp ứng yêu cầu của xã hội, các bên khách hàng, ông chủ, nhân viên, người cung ứng và xã hội đều có lợi.
– Chất lượng khổng chỉ tồn tại ở công nghiệp, ở xây dựng, mà còn tồn tại ở các lĩnh vực sản xuất vật chất và phục vụ xã hội;’

Chất lượng Công trình, với nghĩa rộng, vừa có tính chung của định nghĩa chất lượng, còn có những tính riêng của nó, là chỉ sản phẩm công trình (như nhà cửa, cầu cống) được hình thành thông qua toàn bộ quá trình hình thành công trình, đê thoả mãn công năng và giá trị sử dụng mà người dùng hoặc sản xuất, cuộc sống của xã hội yêu cầu, phải phù hợp tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước, yêu cầu thiết kế và điều khoản hợp đồng; Xem xét từ hệ thống, chất lượng của sản phẩm công trình là yêu cầu nhiều cấp, nhiểu mặt, để đạt được mục tiêu ưu hoá chung.

chất lượng thi công công trình là một bộ phận quan trọng tạo nên hệ thống chất lượng công trình, là giai đoạn mấu chốt thực hiện công năng sản phẩm công trình và giá trị sử dụng, chất lượng giai đoạn thi công tốt xấu, quyết định sự tốt xấu của chất lượng công trình.

Quá trình hình thành chất lượng còng trình hoặc chất lượng sản phẩm công trình có mấy giai đoạn sau:
– Chất lượng nghiên cứu tính khả thi. Là chỗ dựa của nghiên cứu mục tiêu chất lượng và trình độ khống chế chất lượng.
– Chất lượng quyết định xây dựng công trình. Là chỗ dựa xác định mục tiêu chất lượng và mức độ khống chế chất lượng.
– Chất lượng thiết kế công trình. Là văn bản chủ yếu thể hiện mục tiêu chất lượng, là chỗ dựa cụ thể lập kế hoạch khống chế chất lượng.
– Chất lượng thi công công trình. Là quá trình quan trọng thực hiện mục tiêu chất lượng, khống chế và đảm bảo chất lượng công trình từng bước từ công nghệ cụ thể.
– Chất lượng sản phẩm công trình. Là khống chế và thực thi thông qua toàn bộ quá trình khống chế mục tiêu chất lượng, hình thành chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Với chất lượng thi công công trình, cụ thể gồm những nội dung sau :

Chất lượng và chất lượng thi công công trình 1

Hệ thống chất lượng thi công công trình