Loading

wait a moment

Chế độ trách nhiệm nhận khoán đầu tư công trình xây dựng cơ bản

Chế độ nhận khoán đầu tư công trình xây dựng, là chí nhận khoán đối với hạng mục công trình đã được kế hoạch nhà nước xác định dựa theo quy mô công trình, tổng mức đầu tư, thời gian thi công, chất lượng công trình và tiêu hao vật liệu, trách nhiệm quản lý kinh doanh kết hợp quyền lợi và trách nhiệm của chú công trình. Tổng mức khoán đầu tư đã được kiểm tra, là hạn mức khống chế cao nhất của tổng đầu tư công trình xây dựng, còn gọi là cơ số nhận khoán đầu tư.

 Chế độ trách nhiệm nhận khoán đầu tư công trình xây dựng cơ bản 1mời thầu thiết kế công trình” width=”399″ height=”311″ />

Các bước và mục đích mời thầu thiết kế công trình

– Hình thức phân loại của nhận khoán đầu tu. Dựa vào đặc điếm và điều kiện cụ thể của công trình, có thể chọn hình thức nhận thầu khác nhau, như bảng 1.

 Chế độ trách nhiệm nhận khoán đầu tư công trình xây dựng cơ bản 1

B1 – Hình thức chủ yếu nhận khoán đầu tư

– Nội dung chủ yếu của nhận khoán đầu tư, như bảng 2

 Chế độ trách nhiệm nhận khoán đầu tư công trình xây dựng cơ bản 1

B2 – Nội dung chủ yếu của nhận khoán đầu tư

– Làm đầy đủ chế độ trách nhiệm nhận khoán đầu tư. Đê làm đầy đủ trách nhiệm ký kết nhận khoán đầu tư công trình của chủ công trình và cơ quan chủ quản công trình, tiến hành khống chế đầu tư và quản lý trong giai đoạn thực thi xây dựng, chủ công trình phải làm được:

+ Thực hiện chế độ mời thầu nhận thầu đối với công trình xây dựng.
+ Quản lý mục tiêu , làm đầy đủ trách nhiệm từng cấp đối với mục tiêu.
+ Lập biện pháp khống chế tương ứng và phương pháp thực thi tương ứng.