Loading

wait a moment

Chống đền bù

Chống đền bù là tương đối đối với đền bù. Đền bù chủ yếu là vấn để truy thu những tốn thất đã xẩy ra, còn chống đền bù là biện pháp phòng ngừa tổn thất. Trong quá trình thực thi hợp đồng, phái có thể tấn công và giỏi phòng thủ, hoặc tấn công phòng thủ cùng kết hợp.

Trình tự xử lý chống đền bù:

Xử lý chống đền bù và xử lý đền bù có quá trình tương tự. Thông thường đề xuất quá trình đén bù lớn hoặc đền bù một lần đối với phía bên kia, (xem hình ).

Chống đền bù 1

Quá trình xứ lý chống đền bù