Loading

wait a moment

Cơ cấu giám sát chính phủ và chức trách

Điều 6 Bộ Xây dựng và cơ quan chủ quản xây dựng của tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc thiết lập cơ cấu quản lý giám sát xây dựng chuyên ngành, cơ quan chú quản xây dựng của thành phố, huyện căn cứ vào nhu cầu, thiết lập hoặc chi định cơ cấu tương ứng để quản lý thống nhất công tác giám sát xây dựng.

Các ngành công nghiệp, giao thông của chính phủ căn cứ vào nhu cầu thiết lập hoặc chí định cơ cấu tương ứng, chỉ đạo công tác giám sát xây dựng của ngành mình.

Điều 7 Chức trách giám sát xây dựng của Bộ Xây dựng:

(I) Căn cứ vào chính sách, pháp luật, pháp quy của Nhà nước, lập ra và tổ chức thực thi pháp quy giám sát xây dựng;
(II) Lập ra tiêu chuẩn tư cách, biện pháp xét duyệt và quản lý của đơn vị giám sát xã hội và kỹ sư giám sát, đồng thời giám sát thực thi;
(III) Xét duyệt các đơn vị giám sát đảm nhiệm công việc giám sát có tính tQần quốc, nhiều chuyên ngành, liên tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc);
(IV) Tham gia nghiệm thu hoàn công các hạng mục xây dựng lớn;
(V) Kiểm tra đôn đốc xử lý sự cố lớn của công trình xây dựng;
(VI) Chỉ đạo và quản lý công tác giám sát xây dựng toàn quốc.

Điều 8 Chức trách giám sát xây dựng của cơ quan chủ quản xây dựng tinh, khu tự trị, thành phô’ trực thuộc:

(I) Quán triệt chấp hành pháp quy giám sát xây dựng cún Nhà nước, dựa vào nhu cầu lập biện pháp quán lý hoặc các nguyên tắc thực thi chi tiết và tổ chức thực hiện;

(II) Tham gia xét duyệt báo cáo khới công thi công hạng mục xây dựng vừa và lớn của địa phương mình;

(III) Kiêm tra. đôn đốc việc xử lý sự cố lớn của công trình xây dựng thuộc địa phương mình;
(IV) Tham gia nghiệm thu hoàn công hạng mục xAy dựng vừa và lớn;
(V) Tổ chức thi tư cách kỹ sư giám sát, ph.’ll chứng chi, xét duyệt đơn vị giám sát có tính toàn tính (khu tự trị , thánh phố trực thuộc);
(VI) Chi đạo và quán lý công tác giám sát xây dựng cùa địa phương mình.
Chức trách giám sát xây dựng của cơ quan chú quán xây dựng thành phố, huyện do chính quyền nhân dân các cấp tinh, khu tự trị, thành phố trực thuộc quy định.

Điều 9 Chức-trách giám sát xây dựng của các ngành công nghiệp, giao thông Chính phú:

(I) Quán triệt chấp hành pháp quy giám sát xây dựng Nhà nước, dựa vào nhu cầu, đặt ra các biện pháp thực thi và tổ chức thực thi;
(II) Tổ chức hoặc cùng tham gia thẩm tra các hồ sơ thiết kế, điều kiện khởi công và báo cáo khởi công thuộc hạng mục xây dựng vừa và lớn của ngành mình;
(III) Tổ chức và tham gia kiểm tra xứ lý sự cố lớn công trình xây dựng thuộc ngành mình; \
(IV) Tổ chức và tham gia kiểm tra nghiệm thu hoàn công hạng mục xây dựng vừa và lớn thuộc ngành mình;
(V) Tố chức thi tư cách kỹ sư giám sát chuvên ngành cùa mình, cấp chứng chi, xét duyệt đơn vị giám sát chuyên ngành có tính toàn quốc thuộc ngành mình quán lý;
(VI) Chí đạo và giám sát công tác giám sát xây dựng cùa ngành mình.