Loading

wait a moment

Cơ cấu tổ chức và thành phần nhân viên của giám sát xã hội

1. Cơ cấu tổ chức của giám sát xã hội

Đôi với Công trình có quy mô nhỏ, công trình quàn lý hành chính đơn giản, có thể dùng cơ cấu tổ chức giám sát hai cấp, như hình 2.6. Đối với cổng trình có quy mô tương đối lớn, đặc biệt là phạm vi công trình liên quan tới khu vực hành chính tương đối lớn, có thể dùng cơ cấu tổ chức ba cấp, như hình 2.7

2. Thành phần nhân viên cùa giám sát xã hội

Dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của các công ty có liên quan tới giám sát Xây dựng, quyết định cơ cấu của nhân viên giám sát chủ veil dựa vào mức độ phức tạp của cônc trình và mật độ đầu tư công trình (chí mức độ đầu tư hàng năm). Nói chung, mật độ đầu tư hàm: năm là 1.000.000 nhân dân tệ nên bố trí 1H-1,5 nhàn viên giám sát, đối với cons trình đường xá cũng nên bố trí 0,8-H1,5 nhân vicn giám sát trên một cây số.

Cơ cấu tổ chức và thành phần nhân viên của giám sát xã hội 1

Hình 2.6: Cơ cấu tổ chức giám sát 2 lớp

Cơ cấu tổ chức và thành phần nhân viên của giám sát xã hội 1

Cơ cấu tổ chức và thành phần nhân viên của giám sát xã hội 1
Báng 2.5- Phương pháp tính chi phi giám sát thường dùng () các nước ngoài khác

Ngoài ra, còn phải xem xét đến bố trí cơ cấu tổ chức giám sát; chất lượng nhân viên giám sát; chất lượng đội ngũ thi công; trình độ cơ giới hoá thi công; mức độ phức tạp của công trình. Trên cơ sở bố trí nhân viên theo mật độ đầu tư như nói ở trên phải thêm số người nhất định, đê đảm bảo có số lượng nhất định nhân viên giám sát tham gia công tác giám sát công trình.

Khi bô’ trí nhân viên giám sát, phải xem xét tỷ lệ nhân viên giám sát các cấp và nhân viên các chuyên ngành. Dựa theo kinh nghiệm thực tiễn công trình, có thể tham kháo tỷ lệ dưới đây:

Nhân viên giám sát cao cấp chiếm khoáng 10%. Họ là các kỹ sư cao cấp và các nhà kinh tế cao cấp có kinh nghiệm thi công và thiết kế phong phú, tương đối tinh thông điều kiện hợp đồng, phụ trách quản lý toàn diện và quyết định các vấn để to lớn.

Nhân viên giám sát trung cấp chiếm khoảng 60%. Họ là các kỹ sư và trợ lý kỹ sư có trình độ cao, phải có năng lực giải quyết những vấn đề kỹ thuật nói chung và quản lý họp đồng, có thể đảm nhiệm công tác giám sát hiện trường;

Nhàn viên giám sát sơ cấp chiếm khoảng 20%. Họ có trình độ văn hoá cấp III trở lên, đã được bồi dưỡng ngắn ngày, có thê đảm nhiệm thí nghiệm, trắc đạc hiện trường nói chung hoặc làm một số công tác có tính chất giúp việc;

Nhân viên hành chính chiếm khoảng 10%, phụ trách đánh máy chữ, chụp ảnh, quản lý hồ sơ, tài vụ, và đòi sống.