Loading

wait a moment

Đặc điểm và khống chế chất lượng công trình

1. Đặc điểm chất lượng Công trình:

Sự hình thành của chất lượng sản phẩm công trình (gồm sản phẩm xây dựng) khác biệt rõ rệt với sự hình thành chất lượng sản phẩm công nghiệp, vị trí sản phẩm công trình cô’ định, công nghệ thi công xây lắp lưu động, loại hình kết cấu phức tạp, yêu cầu chất lượng khác nhau, phương pháp thao tác không giống nhau, hình khối lớn, tính toàn khối mạnh, đặc biệt là làm việc lộ thiên, chịu sự ràng buộc điều kiện tự nhiên lớn, thời gian thi công dài, tất cả những đặc điểm này dẫn đến mức độ khó khăn tương đối lớn đối với chất lượng công trình, biểu hiện cụ thể ở chỗ:

– Nhân tố ràng buộc chất lượng công trình nhiều;
– Tính dao động của chất lượng công trình lớn;
– Tính biến dị của chất lượng công trình mạnh;
– Kiểm tra phán đoán chất lượng công trình có mức độ khó khăn lớn;
– Biện pháp kỹ thuật kiểm tra không hoàn thiện;
– Sản phẩm kiểm tra rất khó tháo rời, tách ra.

Vì vậy, càng cần coi trọng chất lượng công trình, một chút không được cẩu thả, khống chế chặt chẽ, làm cho khống chế chất lượng xuyên suốt quá trình xây dựng, đặc biệt càng cần coi trọng quá trình thi công khối lượng lớn, diện tích rộng.

2. Khống chế chất lượng công trình:

Chức trách, yêu cầu và trình tự công việc của kỹ sư giám sát trong khống chế chất lượng công trình:

Chức trách của kỹ sư giám sát trong khống chế chất lượng:
– Thẩm tra chất lượng kỹ thuật kết cấu của thiết kế công trình và biện pháp cấu tạo cùng thuyết minh thi công để đảm bảo chất lượng;
– Thẩm tra chất lượng thiết kế tổ chức thi công của nhà thầu và biện pháp kỹ thuật an toàn;
– Lập kế hoạch khống chê chất lượng của kỹ sư giám sát và “sổ tay chất lượng”;
– Kiểm tra nghiệm thu chứng nhận phần hạng mục công trình, đồng thời xử lý sự cố chất lượng và khuyết tật chất lượng .công trình;
– Thẩm tra đối với nghiệm thu chất lượng đơn vị công trình. Nói tóm lại, ai thiết kế, người đó chịu trách nhiệm chất lượng thiết kế; ai thi công, người đó chịu trách nhiệm chất lượng thi công; ai thao tác, người đó chịu trách nhiệm chất lượng phần việc công trình, cũng là nói người sản xuất chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng nhân viên giám sát phải gián tiếp gánh chịu trách nhiệm khống chế, nếu xuất hiện vấn để chất lượng do các nhân tố kiểm tra không nghiêm, chỉ đạo sai sót, làm việc cẩu thả, phạm pháp, phải chịu trách nhiệm khống chế chất lượng, không đổ lỗi cho người khác được. Đó là vì nhân viên giám sát có quyền xem sự việc trước, có quyền kiểm tra trong lúc triển khai, có quyền nghiệm thu sau khi kết thúc, có quyển chứng nhận hoặc phủ quyết chất lượng, có điều kiện của trách nhiệm khống chế chất lượng. Nhân viên giám sát trong quá trình thi hành chức trách giám sát phải tôn trọng đạo đức nghề nghiệp với nguyên tắc:

+ Kiên trì “chất lượng là số một, người sử dụng trên hết”.
+ Con người sáng tạo ra chất lượng, khống chế chất lượng, phải lấy người làm chủ thể, lấy người làm gốc, phát huy đầy đủ tính chủ động và tính sáng tạo của con người, tăng cường tinh thần trách nhiệm của con người, đề cao chức trách con người, lấy chất lượng công tác của con người đảm bảo chất lượng công nghệ và chất lượng công trình.
+ Lấy “dự phòng làm chính”.
+ Giữ vữns tiêu chuẩn chất lượng.
+ Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, công bằng, khoa học, tôn trọng pháp luật.