Loading

wait a moment

Đăng ký kỹ sư giám sát

Đăng ký kỹ sư giám sát 1giám sát” width=”435″ height=”307″ />

kỹ sư giám sát

Điều 15 Người xin đãng ký kỹ SƯ giám sát, phải có những điều kiện dưới đây:

(I) Yêu đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chú nghĩa, tôn trọng pháp luật, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp kỹ sư giám sát;
(II) Đủ sức đảm nhiệm được công tác giám sát hiện trường xây dựng Công trình;
(III) Đã nhận được “Chứng chi tư cách kỹ sư giám sát”.

Điều 16 Xin đăng ký kỹ sư giám sát, do đơn vị giám sát xây dựng công trình mà có người xin thống nhất xin cơ quan đăng ký kỹ sư giám sát của địa phương đó hoặc ngành đó. Cơ quan đăng ký kỹ sư giám sát sau khi nhận được đơn, dựa theo quy định của điều 15 bản Biện pháp này để tiến hành thẩm tra. Nếu phù hợp yêu cầu, dựa vào kế hoạch đăng ký mà cơ quan quán lý đăng ký kỹ sư giám sát toàn quốc phê duyệt cho phép đăng ký, cấp “Chứng chi cương vị kỹ sư giám sát”, đồng thời lập hồ sơ báo cơ quan quản lý đăng ký kỹ sư giám sát toàn quốc.
Hình thức của “Chứng chỉ cương vị kỹ sư giám sát” do cơ quan chú quán hành chính xây dựng của Chính phủ thống nhất quy định.

Điều 17 Nhân viên đã có “Chứng chí cương vị kỹ sư giám sát” nhưng chưa đăng ký, không được lấy danh nghĩa kỹ sư giám sát làm nghiệp vụ giám sát xây đựng công trình. Kỹ sư giám sát đã đăng ký, không được lấy danh nghĩa cá nhân tự tiện đảm nhiệm nghiệp vụ giám sát xây dựng công trình.

Điều 18 Cơ quan đăng ký kỹ sư giám sát 5 năm một lẩn kiểm tra lại người có “Chứng chí cương vị kỹ sư giám sát”. Nếu không phù hợp điều kiện, huý bó đăng ký và thu hồi “Chứng chỉ cương vị kỹ sư giám sát”.

Điều 19 Kỹ sư giám sát thôi việc, điều ra khỏi đơn vị giám sát xây dựng công trình hoặc bị đuổi, phải nộp lại “Chứng chỉ cương vị kỹ sư giám sát” cho cơ quan đăng ký cũ, huỷ bỏ đăng ký. Huỷ bỏ đăng ký chưa đầy 5 năm mà lại làm nghiệp vụ giám sát, đơn vị giám sát xây dựng công trình định tuyển dụng này phải xin đăng ký lại ở cơ quan đăng ký kỹ sư giám sát của địa phương đó hoặc ngành đó.

Điều 20 Nhân viên công tác tại chức của cơ quan hành chính Nhà nước, không được xin đăng ký kỹ sư giám sát.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 2 tỷ