Loading

wait a moment

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội

1. dạng thức tổ chức giám sát xã hội của Trung Quốc

Hiện nay, dạng thức tổ chức giám sát xã hội của Trung Quốc chủ yếu có sáu loại dưới đây, 

Bảng- Đặc điểm và dạng thức tổ chức giám sát xã hội của Trung Quốc

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Ghi chú : Trừ hai loại dạng thức đầu trong bảng thuộc dạng thức phát triển tương lai, còn lại thuộc dạng thức có tính quá độ.

2. Dạng thức tổ chức giám sát xã hội của nước ngoài

Các nước kinh tế phát triển ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á, giám sát Xây dựng đã trở thành một thông lệ. Dạng thức tổ chức giám sát xã hội rất nhiều, giám sát xã hội ở những nước này cùng thuộc một loại với tư vấn công trình, đơn vị giám sát xã hội của Trung Quốc tương đương với những loại tổ chức như Văn phòng kiến trúc sư, công ty cố vấn công trình, công ty tư vấn công trình của nước ngoài. Những loại tổ chức như thê ở nước ngoài là doanh nghiệp tư nhân có vốn riêng, cũng có doanh nshiệp tư nhân góp vốn. Chúng đều có vốn kinh doanh đồng thời có các kỹ sư, kiến trúc sư có đủ tư cách giám sát cùng những nhãn viên kỹ thuật và quán lý kinh tế nói chung. Dưới đây là dạng thức tổ chức giám sát xã hội của các nước Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức. (Xem hình 2.1 đến hình 2.5).

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Hình 2.1 – Dạng thức tổ chức giám sát xã hội của nước Mỹ
__________Quan hệ hợp đồng và hợp tác
——————Quan hệ hợp tác

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Hình 2.2 – Dạng thức tổ chức giám sát xã hội cùa Nhật

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Hình 2.3 – Dạng thức tổ chức giám sát xã hội của nước Anh

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Hình 2.4 – Dạng thức tổ chức giám sát xã hội của nước Pháp

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1

Hình 2.5 – Dạng thức tổ chức giám sát xã hội của nước Đức

Dạng thức tổ chức giám sát xã hội 1