Loading

wait a moment

Đánh giá chất lượng công trình

Đối với việc Đánh giá chất lượng phần việc của Công trình, có liên quan đến đánh giá đơn vị công trình, bộ phận công trình và nghiệm thu công trình, do vậy phải, tiến hành chi tiết, chu đáo. Đánh giá phần việc công trình chủ yếu có những nội dung sau:

Đánh giá chất lượng công trình 1chất lượng công trình” width=”411″ height=”271″ />

Đánh giá chất lượng công trình

hạng mục đảm bảo: là phần việc công trình liên quan đến an toàn kết cấu hoặc có tính năng sử dụng quan trọng, toàn bộ đáp ứng yêu cầu mà tiêu chuẩn quy định.
Trong hạng mục đám bảo, nội dung chủ yếu bao gồm hai mặt dưới đây:
+ Chất lượng vật liệu của vật liệu quan trọng, thành phẩm, bán thành phẩm và phụ kiện, giấy chứng nhận kiểm tra xuất xưởng và số liệu thí nghiệm.
+ Số liệu về cường độ, độ cứng và tính ổn ịlịnh của kết Cjấu, báo cáo thí nghiệm kiểm tra.

– Hạng mục cơ bản: Có ảnh hưởng lớn đến yêu cầu sử dụng, công năng sử dụng, mỹ quan của kết cấu, phải thông qua lấy mẫu thí nghiệm xác định đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu, có đạt được nội dung của công trình tốt hay không, tính quan trọng trong việc đánh giá chất lượng phần việc công trình chỉ kém hạng mục đảm bảo.
Nội dung chủ yếu của hạng mục cơ bản là:
+ Cho phép có hạng mục có sai sót nhất định, nhưng không nằm trong hạng mục sai sót cho phép. Vì vậy, trong hạng mục cơ bản dùng sô liệu để quy định tiêu chuẩn “tốt” và “đạt yêu cầu”
+ Đối với hạng mục không thể xác định giá trị sai sót, mà cho phép xuất hiện một số khiếm khuyết nhất định, thì lấy số lượng khiếm khuyết đê phân biệt “đạt yêu cấu” và “tốt”.
+ Dùng phương pháp xem xét ánh hưởng khác nhau của các bộ phận đế phân chia “tốt” và “đạt yêu cầu”.
+ Dùng trình độ để phân biệt “tốt” và “đạt yêu cầu”. Nêu không có cách định lượng thì dùng những từ có mức độ khác nhau để phân biệt “tốt” và “đạt yêu cầu”.

– Hạng mục có sai sô cho phép
Sai số cho phép trong phạm vi nhất định.
Số liệu giá trị sai số cho phép có mấy loại dưới đây:
+ Số có yêu cầu “-” , “+” .
+ Số mà giá trị sai số không có khái niệm “-” , “+” , chữ sò ghi chú trực tiếp, không ghi ký hiệu.
+ Yêu cầu lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị nào đó.
+ Yêu cầu giá trị trong phạm vi nhất định.
+ Dùng trị tý lệ tương đối đê xác định giá trị sai lệch.