Loading

wait a moment

Đề xuất và lập hồ sơ mời thầu

Đề xuất mời thầu

Đề xuất và lập hồ sơ mời thầu 1

Mời thầu đấu thầu thi công Công trình

Mời thầu đấu thầu thi công công trình là nằm trong giai đoạn thi công công trình, do chủ công trình thông qua mời thầu để chọn nhà thầu. Theo quy định của “Biện pháp quản lý mời thầu đấu thầu thi công Xây dựng công trình” của Bộ Xây dựng Trung Quốc, đã là thi công hạng mục công trình xây mới, cải tạo, mở rộng và cải tiến kỹ thuật của Chính phủ hoặc các đơn vị xí nghiệp quốc doanh, trừ một số công trình đặc biệt mời thầu không thích hợp, đều phải thực hiện mời thầu đấu thầu. Mời thầu đấu thầu thi công là một hành vi giao dịch thị trường, hoạt động kinh tế bình thường mà hai bên giao dịch, chịu sự bảo vệ và ràng buộc của pháp luật.

Kỹ sư giám sát trưởng trước khi giúp chủ công trình đề xuất mời thầu, phải đòi hỏi chủ công trình làm rõ những hồ sơ có liên quan đến mời thầu sau:
– Khái toán đã được phê duyệt;
– Hạng mục xây dựng đã được chính thức đưa vào kế hoạch đầu tư tài sản cố định hàng năm của Nhà nước, ngành hoặc địa phương;
– Công tác trưng dụng đất xây dựng đã làm xong;
– Có bản vẽ thi công và tài liệu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thi công;
– Đã rõ ràng nguồn cấp vốn xây dựng và cấp vật liệu, thiết bị xây dựng chủ yếu;
– Đã được cơ quan quy hoạch công trình xây dựng ở trên đất đó phê duyệt.
Cùng với việc đưa đơn phê duyệt mời thầu, phải báo thành lập tổ công tác mời thầu.

Lập hồ sơ mời thầu và giá trần

1. Lập hồ sơ mời thầu:

Hồ sơ mời thầu là yêu cầu mà chù công trình đề xuất đối với sản phẩm muốn xây dựng của mình. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm những nội dung sau:
– Thuyết minh tổng hợp công trình;
– Bản vẽ thiết kế và tài liệu kỹ thuật cần thiết;
– Bản khối lượng công trình;
– Chứng nhận của ngân hàng về vốn xây dựng và phương thức chi trả tiền công trình cùng với tý lệ phần trăm chi trước;
– Phương thức cung cấp thiết bị và vật liệu chủ yếu (thép, gỗ, xi măng), tình hình đặt hàng gia công, phương thức xử lý chênh lệch giá vật liệu, thiết bị;
– Yêu cầu thi công công trình đạc biệt và quy pnạm kỹ thuật sử dụng;
– Yêu cầu lập hồ sơ đấu thầu;
-Sắp xếp lịch các hoạt động đấu thầu, mở thầu, xét thầu, chọn thầu;
– “Điều kiện hợp đồng thi công công trình xây dựng” và yêu cầu điều chỉnh;
– Mức độ tiền lệ phí đấu thầu, yêu cầu giao nộp dựa vào độ lớn của công trình để quyết định, lớn nhất không được vượt quá
1.0 nhân dân tệ;
– Các vấn để cần thuyết minh khác.

2. Lập giá trần:

Tác dụng của giá trần: Để chủ công trình dự kiến chính xác trách nhiệm về tài vụ phải gánh chịu đối với công trình dự kiến xây dựng; cung cấp cho cơ quan quản lý cấp trên, làm chỗ dựa kiểm tra quy mô xây dựng; làm chuẩn mực đánh giá giá thầu của đơn vị đấu thầu, là một trong những chuẩn mực chủ yếu xét thầu.

Lập giá trần phải tuân theo những nguyên tắc dưới đây:
– Dựa theo bản vẽ thiết kê và các tài liệu liên quan, hồ sơ mời thầu, tham khảo tiêu chuẩn, định mức và quy phạm kinh tê kỹ thuật mà Nhà nước quy định để xác định khối lượng công trình và lập giá trần;
– Giá trần phải gồm giá thành, lợi nhuận và thuế, nói chung khống chế trong phạm vi tổng khái toán được phê duyệt (hoặc khái toán đã chỉnh lý) và hạn mức giao thầu đầu tư;
– Giá trần là giá kế hoạch mong muốn của chủ công trình, nên cố gắng phù hợp với sự biến động của thực tế thị trường, có lợi cho cạnh tranh và đảm bảo chất lượng còng trình;
– Giá trần nên xem xét các nhân tố biến động giá nhân công, vật liệu, ca máy. Phải bao gồm các chi phí không lường trước, giá khoán, giá biện pháp trong thi công. Công trình đòi hỏi tốt, phải tăng thêm các chi phí tương ứng.