Loading

wait a moment

Điều tra sự cố lớn

Điều 9 Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng cấp thành phố, cấp huyện trở lên ở nơi có sự cố xẩy ra hoặc cơ quan chủ quản có liên quan của Chính phủ thành lập tổ điều tra để tiến hành điều tra sự cô lớn.

Tổ điều tra gồm có nhân viên của các cơ quan chủ quản hành chính xây dựng, cơ quan chủ quản của đơn vị xẩy ra sự cố và cơ quan có liên quan về lao động, đồng thời mời cơ quan kiểm sát nhân dân và công đoàn cử người tham gia.
Khi cần thiết, tổ điều tra có thê mời các chuyên gia về các mặt có liên quan giúp đỡ tiến hành công tác giám định kỹ thuật, phân tích sự cố và đánh giá tổn thất tài sản.

Điều 10 sự cố lớn loại 1, II do cơ quan chu quán hành chính xây dựng tinh, khu tự trị, thành phố trực thuộc đé xuãt ý kiên lặp tố điều tra, báo cáo uỷ ban nhân dân phê duyệt;
Sự cô lớn loại III, IV do cơ quan chủ quán hành chính xây dựng huyện, thành phô đề xuất ý kiến lập tổ diều tra. báo cáo uý ban nhân dân phê duyệt.
Đơn vị xĩiy ra sự cô thuộc cơ quan cùa Chính phu, theo quy định cua khoán 1,2 điều này, cơ quan chủ quán có liên quan của Chính phú hoặc cơ quan uý quyền cùng với cơ quan chủ quản hành chính xây dựng nơi đó đề xuất ý kiến lập tổ điểu tra.

Điều 11 Chức trách của tổ điều tra sự cô lớn:
. (I) Tổ chức giám định kỹ thuật;
(II) Điểu tra làm rõ nguyên nhân xẩy ra sự cố, quá trình, tình hình thương vons và tốn thất tài sản;
(III) Làm rõ tính chất sự cố, đơn vị chịu trách nhiệm và người chịu trách nhiệm chính;
(IV) Đề xuất ý kiến xử lý sự cố và kiến nghị những biện pháp cần dùng đè ngăn ngừa sự cố tương tự lại xẩy ra;
(I) Đề xuất kiến nghị xử lý người chịu trách nhiệm sự cố;
(I) Viết báo cáo điều tra sự cố.

Điều 12 Tổ điều tra có quyền tìm hiếu tình hình có liên quan đẻn sự cô đối với đơn vị xẩy ra sự cố, với các đơn vị và cá nhân có liên quan, thu thập tư liệu có liên quan, bất kỳ đơn vị và cá nhân nào cũng không được cự tuyệt và dấu diếm.

Điều 13 Bất kỳ đơn vị và cá nhân nào cũng không được ngăn trở, làm phiền công tác bình thường của tổ công tác bằng bất kỳ phương thức nào.

Điều 14 Trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc công tác điều tra, tổ điều tra phải gửi báo cáo điều tra cho uỷ ban nhân dân và CO’ quan chủ quản hành chính xây dựng đã phê duyệt thành lập tổ điều tra cùng với các cơ quan thành viên khác của tổ điều tra. Được cơ quan tổ chức điểu tra đồng ý, công tác điều tra kết thúc ngay sau đó.

Điều 15 Sau khi xứ lý sự cô xong, đơn vị xẩy ra sự có phái viết ngay háo cáo chi tiết xu lý sự cố, theo trình lự của điều 6 đê báo cáo lên cấp trên.