Loading

wait a moment

Đơn vị giám sát xã hội

đơn vị giám sát xã hội được gọi là công ty giám sát Xây dựng công trình hoặc văn phònc giám sát xây dựng công trình. Công ty giám sát xây dựng công trình là pháp nhãn thành lập theo pháp luật, có lên riêng, có cư cấu tổ chức, địa điểm, có tài sản hoặc kinh phí cần thiết l iêng của mình. Vãn phòng giám sát xây dọn2 công trình là tố chức theo chế độ tư hữu có vốn riêng hoặc góp vốn thành lập theo pháp luật, có trụ sở cố định và điều kiện cần thiết, có vốn và nhân viên chuyên nghiệp tương ứng với quy mô phục vụ của văn phòng.

Công ty giám sát xây dựna công trình hoặc văn phòng giám sát xây dựng công trình khai trương, phai được cơ quan chủ quản xây dựng Chính phủ phê duyệt tư cách, cap chứn2 chi tư cách, đồng thời xác định phạm vi giám sát, sau dó xin đăng ký ở cơ quan quán lý công thương dế dược giấy phép hành nghe.

Trình tự đơn vị giám sát xây dựng mới thành lập xin phép cơ quan chú quản xây dựng là: đầu tiên nộp hồ sơ xin phép bảng văn bàn, nội dung bao gồm:

– Tên và địa chỉ của đơn vị;
– Họ và tên, tuổi, quá trình học tập và công tác của người đại diện pháp nhân hoặc người phụ trách tổ chức;
– Báng nhân viên dự kiến đảm nhiệm kỹ sư giám sát, bao gồm họ và tên, tuổi, chuyên ngành, chức danh;
– Tính chất sở hữu và chương trình của đơn vị;
– Tên cơ quan chủ quán cấp trên;
– Vốn đăng ký;
– Phạm vi ngành nghề giám sát dự định xin phép. Sau khi nhận dược đơn xin bằng vàn bản, cơ quan thẩm tra phê duyệt tư cách tiến hành thẩm tra theo điều kiện tư cách; đối với đơn vị đủ tư cách, sau khi thẩm tra sẽ cấp “Giấy phê duyệt dơn xin giám sát”, đơn vị giám sát xây dựng nhận được giấy phê duyệt này, thường trong 2 năm không định cấp bậc, sau 2 năm có thể xin cơ quan thẩm tra phê duyệt tư cách cũ định cấp bậc.

Đơn vị giám sát xây dựng khi xin định cấp bậc, phải giao những tài liệu sau cho cơ quan xét duyệt tư cách cũ:

– Đơn xin định cấp bậc;
– Bán sao của “Giấy phê duyệt đơn xin giám sát” và “Giấy phép hành nghề”;
– Các tài liệu có liên quan tới người đại diện pháp nhân và phụ trách kỹ thuật;
– “Sổ tay nghiệp vụ giám sát”;
– Cấp bậc dự kiến xin và những tài liệu thuyết minh có liên quan.

Cơ quan xét duyệt tư cách cũ sau khi nhận được hồ sơ xin, tiến hành đánh giá tổng hợp đối với trình độ nhân viên, kỹ năng chuyên nghiệp, trình độ quan lý, tiền vốn và kết quả đạt được trong thực tế của đơn vị xin, qua thẩm tra nếu phù hợp điều kiện cấp bậc, cấp “Chứng chí cấp bậc tư cách”. Cứ 3 năm một lần, cơ quan xét duyệt tư cách lại thẩm tra lại tư cách đơn vị giám sát xây dựng. Nếu đạt được điều kiện cấp bậc tư cách trên một cấp, đơn vị giám sát xây dựng có thể xin nâng cấp; nếu không thể duy trì điểu kiện cấp bậc tư cách cũ, cơ quan xét duyệt tư cách sẽ giáng cấp; Các đơn vị giám sát xây dựng đã được định cấp bậc, trong thời hạn 3 nãm sau khi định cấp, nếu nghiệp vụ giám sát đặc biệt tốt, tư cách thực tế đã đạt được tiêu chuẩn cấp bậc trên thì được cơ quan xét duyệt tư cách phê duyệt, có thế đảm nhiệm nghiệp vụ giám sát trên một cấp.

Cấp bậc tư cách của đơn vị giám sát xây dựng phân làm 3 cấp A, B, c. Mỗi cấp phải có đủ điều kiện. Biện pháp tạm thời của Trung Quốc quy định phạm vi giám sát của các cấp: Đơn vị giám sát cấp A có thể giám sát công trình loại I, II, III ngoài chuyên ngành, ngoài khu vực; Đơn vị giám sát cấp B chỉ được giám sát công trình loại II, III thuộc khu vực, thuộc chuyên ngành; Đơn vị giám sát cấp c chi được giám sát còng trình loại III thuộc khu vực, thuộc chuyên ngành. Đơn vị giám sát mà đã có chứng chỉ, nhưng chưa định cấp bậc chỉ được phép giám sát công việc trong phạm vi mà cơ quan xét duyệt tư cách cũ quy định.