Loading

wait a moment

Giám sát thi công

1. Nội dung chủ yếu của giám sát thi công

Nội dung chủ yếu của giám sát giai đoạn thi công theo “Quy định tạm thời giám sát Xây dựng” công bố năm 1989 của Bộ Xây dựng, có 11 nhiệm vụ:

Bảng – Nội dung giám sát giai đoạn thiết kê và giai đoạn thi công

Giám sát thi công 1

1. Giúp đỡ chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu viết báo cáo khởi công;
2. Xác nhận đơn vị thầu phụ mà đon vị thầu chính chọn;
3. Thẩm tra thiết kế tổ chức thi công, phương án kỹ thuật thi công và kế hoạch tiến độ thi công mà đơn vị nhận thầu đề xuất đồng thời góp ý kiến;
4. Thẩm tra danh mục vật liệu và thiết bị cùng với quy cách và chất lượng mà đơn vị nhận thầu đề xuất;
5. Đôn đốc, kiểm tra đơn vị nhận thầu thực hiện nghiêm túc hợp đồng bao thầu và tiêu chuẩn kỹ thuật công trình;
6. Giải quyết tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu;
7. Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện và thiết bị mà công trình sử dụng, kiểm tra biện pháp phòng hộ an toàn;
8. Kiểm tra tiến độ công trình và chất lượng thi công, nghiệm thu bộ phận hạng mục công trình, ký chứng từ thanh toán;
9. Đôn đốc chỉnh lý các văn bản hợp đồng và các tài liệu kỹ thuật;
10. Tổ chức đơn vị thiết kế và đơn vị nhận thầu tiến hành nghiệm thu sơ bộ hoàn công công trình, đề xuất báo cáo nghiệm thu hoàn công;
11. Thẩm tra kết toán công trình.

Theo thông lệ quốc tế, nội dung của giám sát thi công có thể biểu thị như hình H1.
Dựa theo kinh nghiệm giám sát của Trung Quốc, nội dung giám sát của giai đoạn thi công có thể dùng hình H2 thể hiện 6 loại nhiệm vụ: đó là khống chế đầu tư, khống chế tiến độ, khống chế chất lượng và quản lý hợp đồng, quản lý tin tức, phối hợp nhịp nhàng tố chức công trình. Trong đó 3 nhiệm vụ đầu là mục tiêu quản lý, 3 nhiệm vụ sau là cách quản lý. Kỹ sư giám sát thông qua cách quản lý có hiệu quả này để đảm bảo việc thực hiện 3 mục tiêu lớn xây dụng công trình của chủ đầu tư.

Giám sát thi công 1

H1 – Một dạng của nội dung giám sát giai đoạn thi công

1. Xét duyệt vật liệu; 2. Xét duyệt công nghệ và thiết bị; 3. Giám sát tại hiện trường thi công; 4. Xử lý khuyết tật công trình; 5. Nghiệm thu thành phẩm; 6. Nghiệm thu hoàn công; 7. Chi trả theo khối lượng; 8. Thay đổi công trình; 9. Chi phí đền bù; 10. Điều chính giá cả; 1 1. Khống chế ngày công; 12. Duyệt kéo dài ngày công.

2 Trình tự giám sát thi công

Kỹ sư giám sát chấp hành nghiêm chinh trình tự giám sát, đê khống chế trình tự thi công của đơn vị nhận thầu, đối với việc đảm bảo tiến độ công trình và chất lượng công trình, khống chế giá thành công trình đều rất có lợi. Dựa vào thông lệ quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị có liên quan tới giám sát ở Trung Quốc, trình tự giám sát đối với ha loại khống chế lớn của công trình là chất lượng, tiến độ, giá thành có thể dùng sơ hoạ biểu thị. Hình 1.3 là sơ đồ trình tự giám sát chất lượng công trình, hình 1.4 là sơ đồ trình tự giám sát tiến độ công trình, hình 1.5 là sơ đồ trình tự giám sát giá thành công trình.

3. Biện pháp giám sát thi công

Dựa theo giám sát thi công của thông lệ quốc tế, thường dùng các cách sau (xem bảng 1.2), quản lý toàn diện đối với công trình. Hiện nay, công ty giám sát của Trung Quốc cũng, dùng rộng rãi những cách này để giám sát thi công công trình.

Giám sát thi công 1

H2 – Một dạng khác cùa nội dung giám sát giai đoạn thi công

Giám sát thi công 1
Hình H3 – Sơ dồ trình tự giám sát chất lượng công trình

Các giai đoạn:  Chuẩn bị; Thi công;  Nghiệm thu;  Đề xuất lại;  Triển khai công đoạn sau;  Giai đoạn giám sát chất lượng công trình.