Loading

wait a moment

Hàm ý của khống chế giá thành công trình xây dựng

Hàm ý của khống chế giá thành công trình xây dựng 1công trình xây dựng” width=”416″ height=”277″ />

Công trình xây dựng

giá thành công trình xây dựng cũng gọi là đầu tư hạng mục xây dựng, là lấy hình thức tiền tệ biểu hiện khối lượng xây dựng cơ bản, là chí tiêu có tính tổng hợp phản ánh quy mô đầu tư hạng mục xây dựng, là thể hiện giá trị của công trình xây dựng. Nói chung là chỉ toàn bộ chi phí của hạng mục xây dựng nào đó từ chuẩn bị xây dựng đến nghiệm thu hoàn công bàn giao sử dụng. Hạng mục xây dựng này trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình chi dùng đê’ tiến hành tái sản xuất tài sản cố định và hình thành tổng chi phí một lần thấp nhất của vốn lưu động. Nó chủ yếu bao gồm chi phí xây lắp công trình, chi phí mua thiết bị và công cụ, các chi phí khác để xây dựng công trình, chi phí dự phòng và lãi vay trong thời gian xây dựng, thuế điểu tiết phương hướng đầu tư tài sản cô’ định.

Xác định hợp lý giá thành công trình xây dựng và khống chế một cách có lợi, là bộ phận quan trọng của quán lý xây dựng công trình. Mục đích của khống chế giá thành công trình không chỉ là ở chỗ khống chế đầu tư công trình không vượt quá hạn ngạch giá thành được duyệt, ý nghĩa tích cực hơn là ở chỗ dưới tiền để đảm bảo năng lực sản xuất theo thiết kế và công năng sử dụng, sử dụng họp lý nhân lực, vật lực, tài lực, đê’ giành được lợi ích đầu tư có lợi nhất. Để khống chế giá thành công trình một cách hữu hiệu, phải kiện toàn xây dựng chế độ trách nhiệm khống chế giá thành trong toàn bộ quá trình xây dựng của các đơn vị có liên quan như chủ quản đầu tư, chủ công trình, thiết kế, thi công, giám sát. Trong các giai đoạn xây dựng công trình, chú ý tôn trọng quy luật giá trị, tuân thủ luật pháp, quy định, phương châm chính sách có liên quan của Nhà nước. Dưới tiền đề đảm báo lợi ích của Nhà nước, đảm báo lợi ích kinh tế hợp pháp của các đon vị trên, xử lý chính xác mối quan hệ của các bên, phát huy đầy đủ tác dụng của cơ chế cạnh tranh, phát huy một cách hữu hiệu tính tích cực của các đơn vị và nhân viên, xác định hợp lý phương án xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng phù hợp tình hình trong nước, nỗ lực giảm giá thành công trình, tiết kiệm đầu tư, cố gắng đầu tư ít, sản xuất nhiều.

Do toàn bộ quá trình xây dựng đều cần tiến hành khống chế có hiệu quả giá thành công trình, vì vậy, ở chương này giới thiệu tương đối hệ thống khống chế giá thành công trình của các giai đoạn trong xây dựng hạng mục công trình, tức là khống chế đầu tư, để thích ứng với đòi hỏi triển khai nghiệp vụ giám sát xây dựng của kỹ sư giám sát.