Loading

wait a moment

Hệ thống chi tiết khống chế chất lương

1. công năng của hệ thống chi tiết khống chế chất lượng

Hệ thống chi tiết khống chế chất lương 1khống chế chất lượng” width=”364″ height=”184″ />

Sơ đồ khối công năng hệ thống chi tiết khống chế chất lượng

2. Nội dung chủ yếu của hệ thống chi tiết khống chế chất lượng

Hệ thống chi tiết khống chế chất lương 1
Sơ đồ khối công năng hệ thống chi tiết khống chế tiến độ

Hệ thống chi tiết khống chế chất lương 1

Nhiệm vụ của hệ thống chi tiết khống chế tiến độ

Lập yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng cứa hạng mục;

– Tài liệu nghiệm thu và phân tích thống kê phần việc công trình, bộ phận công trình , đơn vị công trình , vẽ các biểu đồ quản lý;
– Tài liệu ghi chép nghiệm thu vật liệu công trình;
– Tài liệu ghi chép nghiệm thu lắp đặt thiết bị điện cơ;
– Tài liệu ghi chép thẩm định chất lượng thiết kế công trình;
– Tài liệu ghi chép sự cố và xử lý chất lượng;

3. Nhiệm vụ của hệ thông chi tiết khống chế chất lượng:

Hệ thống chi tiết khống chế chất lương 1

Hệ thống chi tiết khống chế chất lương 1

Nhiệm vụ của hệ thông chi tiết không chế chất lượng