Loading

wait a moment

Hệ thống chi tiết khống chế đầu tư

1. Phương pháp khống chế cùa hệ thông chi tiết không chế dầu tư:

Cốt lõi của khống chế đầu tư là so sánh giữa giá trị kế hoạch đầu tư và giá trị thực tế đầu tư. Vì vậy trước khi làm côns tác khống chế đầu tư, đầu tiên phải tiến hành phàn giái tổng đầu tư của hạng mục. lấy tổng đầu tư từ thô đến tinh chia ra thành nhiều mảng và mã hoá đê’ nắm được chi phí đầu tư cho mỗi việc ở phần nào của tổng đầu tư.

2. công năng của hệ thống chi tiết khống chế đầu tư

Hệ thống con khống chế dầu tư dùng đê thu thập, bào quán và phân tích tin tức có liên quan đến đầu tư hạng mục xây dựng , trong các giai đoạn thực thi hạns mục định ra dầu tu kc hoạch.
cung cấp tin tức dầu tư thực tế, đê so sánh thật sát trạng thái động đầu tư thực tê và đầu tư kê hoạch.
Hệ thống chi tiết khống chế đấu tư có những cône năng:
– Đưa vào các số liệu đầu tư;
– Sửa chữa và điều tra các số liệu đầu tư;
– So sánh các số liệu đầu tư;
– Khống chế khoản tiền chi của tài vụ: Dùng để khống chế vốn của hạng mục công trình.
Sơ đồ khối các công năng của hệ thống chi tiết khống chế đầu tư 

3. Nội dung chủ yếu của sơ đổ khối công năng hệ thống chi tiết khống chế đầu tư:

4. Nhiệm vụ của hệ thống chi tiết khống chế dầu tư:

Các nhiệm vụ của hệ thống chi tiết khống chế đầu tư trong các giai đoạn thực thi của hạng mục

Hệ thống chi tiết khống chế đầu tư 1

Sơ đồ khối công năng-hệ thống chi tiết khống chế đầu tư