Loading

wait a moment

Hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng

1.công năng hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng

Hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng 1hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng” width=”359″ height=”168″ />

Sơ đồ khối công năng hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng

2 Nội dung của công năng hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng

– Sơ đồ khối phân tích hợp đồng:
+ Phần giản mã hoá hop đồng (lập hàng mã số hợp đồng):
+ Lặp hàng các sưk kiện hop đồng.
– Sơ đồ khối khống chế hợp đồng:
+ Tiến hành so sánh, phân (ích. thám Ira. xác định chẻ dó liu ro đối với hop done díi thấm tra với kết câu tiêu clitiấn cùa hop đồng, đồng thời de xuất kicn nghi súa đổi và dôi sách;
+ Tiến hành phan tích hợp dõne. dê xuàt cách doi phó dôi với rúi ro, xác dinh trách nhiệm của các nhân vién giám sát các càp;
+ Phân tích so sánh tình hình thục tê cùa su kiện hợp dỏng với báng su kicn hop dồng, đổng thời đé xuất kiến nghị và cách dối phó.
– Quán lý dẽn bù:
+ Thám tra phân tích thay đổi hợp đổng;
+ Phàn tích tham tra báo cáo đén bù;
+ Lập, tham tra, phân tích báo cáo chóng đền bù. đé xuât phương pháp tính toán giá trị đển bù;
+ Phân tích pháp luật những vân để đặc biệt.

3 Nhiệm vu của hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng

Nhiệm vụ chủ yếu quản lý hợp đồng cùa các giai đoan thực thi hạng mục

Hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng 1

Hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng 1

Nhiêm vu cùa hệ thống chi tiêt quán lý hợp đồng