Loading

wait a moment

Hệ thống tin tức quản lý giám sát

1. Hàm ý của hệ thống tin tức quản lý giám sát

hệ thống tin tức quản lý giám sát là hệ thống tập hợp hoá, thu thập, truyền tải, lưu giữ, gia công, bảo quản để tiến hành quản lý tin tức do người hoặc máy tính làm ra, nó có thê giúp đỡ cung cấp tin tức cho một tổ chức siám sát tiến hành không chê đầu tư, khống chê tiến độ, khống chế chất lượng và quán lý hợp đồng của hạng mục xây dựng.

2. Tác dụng của hệ thông tin tức quản lý giám sát

Tác dụng của hệ thống tin tức quán lý giám sát là thu thập, truyền dẫn, xử lý, lưu giữ, phân phát các loại số liệu và tin tức giám sát xây dựng cho các nhân viên giám sát ở các cương vị, các cấp giám sát xây dựng, cung cấp cho nhân viên giám sát cấp cao các sô liệu, mô hình, biện pháp phân tích sô học cần thiết để dự kiến trước và quyết định. Cung, cấp cho kỹ sư giám sát các số liệu tiêu chuẩn hoá, kết cấu hoá có nguồn gốc hợp lý và có yêu cầu thời gian nhất định, cung cấp các số liệu có tính tổng hợp mạnh giữa các yếu tố nhân lực, vật lực, tài lực, thiết bị và cung cấp các phương pháp khoa học cần thiết đối với việc lập kế hoạch, thay đổi kế hoạch, điểu chính khống chế, cung cấp trình tự thay đối cần thiết, đảm báo nhiều phương án tuyển chọn khi xử lý tuỳ cơ ứng biến các vấn đề; Cung cấp các biện pháp tự động hoá làm việc, đê kỹ sư giám sát thoát khỏi những công việc sự vụ hàng ngày, tập trung tinh lực phân tích số liệu sản sinh tin tức.

3. Hình thức kết cấu của hệ thống tin tức quản lý giám sát

– Kết cấu chức năng. Vừa là cơ quan chức năng quản lý, lại là cơ cấu công tác quản lý, cũng là một hệ thống con của hệ thống quản lý tin tức, đảm nhiệm công tác quản lý các loại tin tức.
– Kết cấu tổng hợp hướng ngang. Liên kết tất Gả các hệ thống quản lý tin tức của các cơ quan chức năng, tạo thành một hệ thống quản lý tin tức thống nhất.
– Kct cấu tone hợp hướng dọc. Tin tức quan lý cua cấp dưới kịp thời truyền cho cơ câu quàn lý tin tức cua cấp trên, tiến hành gia công tin tức, Tin tức sau khi eia công, kịp thời truyền cho CO’ câu quán lý cấp dưới, đe cho cơ cấu quán lý cùa mỗi cấp đều có dược toàn bộ tin tức, dám báo cùng có tin tức.
– Kết cấu tổng hợp toàn diện. Là hệ thống quản lý tin tức liên kết kết cấu tổng hợp hướng dọc và kết cấu tống hợp hướng ngang, có đãc điểm của cả hai loại trên.

4. Mô hình hệ thòng quản lý tin tức giám sát

Mô hình hệ thống quán lý tin tức giám sát như hình

Hệ thống tin tức quản lý giám sát 1

Mô hình hệ thống quản lý tin tức giám sát

1. Hệ thống chi tiết giúp quyết định chính sách;
2. Hệ thống chi tiết khống chế đầu tư;
3. Hệ thống chi tiết khống chế tiến độ;
4. Hệ thống chi tiết khống chế chất lượng;
5. Hệ thống chi tiết quản lý hợp đồng;
6. Dạng mẫu quản lý hành chính sự vụ.

Hệ thống quản lý tin tức eiám sát phái có liên lạc thõng tin với bên ngoài, như nối với mạng tin tức kinh tố với Nhà nước, thư thập tin tức môi trường bên ngoài cần thiết như các tin tức xây dựng của các địa phươnc. các ngành trong nước, tin tức mời thầu các công trình quốc tế, quỹ tiền tệ quóc tế, tin tức thiết bị vật tư xây dựng.
Các hệ thống chi tiết vừa tương đối độc lập, có phương pháp và nội dung khống chê mục tiêu của mình, vừa có mối liên hệ tương đối, cung cấp tin tức chơ các hệ thống chi tiết của nhau.