Loading

wait a moment

Khái niệm tin tức

1. Định nghĩa tin tức:

Thông thường, tin tức là chỉ sự phản ánh mới nhất của những thay đổi và đặc trưng sự vật trong thế giới khách quan, là biểu trưng của mối liên hệ giữa các sự vật khách quan, cũng là sự tái hiện của trạng thái sự vật khách quan sau khi truyền đi. Từ góc độ quản lý, tin tức là số liệu qua gia công xử lý, có ảnh hưởng đối với hoạt động quản lý. Mà số liệu là sự thực được ghi chép, có thể mở rộng tập hợp bao gồm các số, chữ, hình vẽ, hình tượng, âm thanh.

Số liệu và tin tức là hai khái niệm khác nhau, không thể lẫn lộn. Nói chung, số liệu có tính khách quan, mà tin tức có tính chủ quan, chỉ có sau khi phân loại, chỉnh lý, phân tích số liệu, mới có thể thành tin tức có lợi đối với hoạt động quản lý. Trong quản lý, số liệu và tin tức là tương đối, trong các cấp quản lý khác nhau, vị trí của chúng có thê thay thế cho nhau. Ví dụ tin tức dùng quyết định phương án của cấp dưới, sẽ được xử lý thành số liệu của tin tức quyết định phương án của cấp trên một cấp.

2. Đặc điểm của tin tức:

Tin tức nói chung có đặc điểm là tính có thể mở rộng, tính có thể thu hẹp, tính có thê thay thế, tính có thể truyền tải, tính có thể phân chia. Với tin tức quản lý giám sát xây dựng, ngoài những đặc điểm nói ở trên, còn có mấy đặc điểm dưới đây:

– Tính không tiêu hao của tin tức quản lý giám sát: tin tức quản lý giám sát có thể cung cấp quá trình khác nhau đế sử dụng lặp đi lặp lại của một hệ thống con hoặc nhiều hệ thống con.

– Tính không nhất trí về phát sinh, gia công, sử dụng trong thời gian, không gian: trong các giai đoạn khác nhau, địa điểm khác nhau của giám sát đểu sẽ phát sinh, xử lý, ứng dụng một lượng tin tức lớn.

– Tính hệ thống của tin tức: tin tức giám sát hình thành trong không gian và thời gian nhất định, có quan hệ mật thiết với hoạt động quản lý giám sát, sự ra đời, thu thập, gia công, truyền tải, phản hồi của tin tức là một đường vòng khép kín liên tục, có tính hệ thống rõ ràng.

– Tính phân tán của nguồn tin tức: tin tức sinh ra trong quá trình giám sát đến từ các nguồn chủ công trình, đơn vị thiết kế, nhà thầu và nội bộ tổ chức giám sát.

– Lượng tin tức lớn: trong quá trình giám sát, từ các nguồn đầu tư, chất lượng, tiến độ không ngừng sinh ra lượng tin tức lớn.

Các đặc điểm trên của tin tức giám sát xây dựng, đối với việc chọn phương pháp và biện pháp xử lý tin tức, quản lý và tổ chức dòng tin tức có ảnh hưởng rất lớn trong hệ thống tin tức quản lý giám sát xây dựng.

Đê tin tức quản lý có hiệu quả, tiện cho việc sử dụng hợp lý, phải phân loại tin tức. Phân loại tin tức có thê tiến hành theo yêu cầu cụ thể. Ví dụ như quản lý tin tức giám sát, có thể chọn một trong các phương pháp phân loại 1, hoặc dùng mấy phương pháp kết hợp.