Loading

wait a moment

Khống chế giá thành công trình giai đoạn mời thầu – P2

3. Xét thầu công trình và phê duyệt:

– Nội dung chủ yếu đánh giá xét thầu và chọn thầu:
+ Xem xét hồ sơ đấu thầu có phù hợp với nội dung và yêu cầu tài liệu mời thầu không;
+ Kiểm tra hồ sơ đấu thầu trong tính toán giá thầu có nhầm lẫn không;
+ Phát hiện có vấn đề rõ rệt hoặc tính toán sai lầm lớn, để nghị đơn vị đấu thầu cải chính bằng văn bản, nhưng không được đòi hỏi và không cho phép đơn vị đấu thầu sửa chữa thực chất báo giá;
+ Thẩm tra giá thầu có hợp lý tin cậy không;
+ Khối lượng sử dụng vật liệu chủ yếu;
+ Các vấn đề khác: như đánh giá tiến độ công trình, chất lượng công trình và biện pháp đảm bảo, phương án thi công, biện pháp thi công, thực lực thi còng, nguồn vốn thi công và tính khá thi, đồng thời thẩm tra tư cách và tín nhiệm xã hội của đơn vị đấu thầu.
– Phương pháp xét thầu và chọn thầu;
+ Xác định mục tiêu xét thầu và chọn thầu. Dựa vào tình hình thực tế của công trình để quyết định, thường là báo giá công trình hợp lý, ngày công thích đáng, đảm bảo chất lượng, uy tín của xí nghiệp cao, kinh nghiệm thi công phong phú. Cũng có thể xem tình hình thực tế công trình tăng thêm một số mục tiêu.
+ Lượng hoá mục tiêu xét thầu chọn thầu. Đối với một số mục tiêu xét thầu, chọn thầu nguyên tắc quá, không định lượng, cố gắng lượng hoá chỉ tiêu để tiến hành đánh giá
+ Xác định gia quyền tương đối của mục tiêu xét thầu chọn thầu, gia quyền tương đối của mục tiêu xét thầu chọn thầu 
+ Dùng mục tiêu xét thầu chọn thầu đơn chiếc tiến hành sơ tuyển đơn vị đấu thầu.
+ Đánh giá tổng hợp nhiều chi tiêu đối với các đơn vị đấu thầu.

Khống chế giá thành công trình giai đoạn mời thầu - P2 1

Lượng hoá chỉ tiêu xét thầu chọn thầu và công thức tính toán

Ghi chú: . A- Giá báo;

B- giá trần;
C- N gày công mời thầu D- Ngàv CÔIỈlị đấu thầu
E- Sô công trình nhân thầu nghiêm thu tốt (nf)
F- Số công trình nhận thầu cùng thời kị (m )
G- Giá tri sản lượng công trình nhận thầu tương tự (in’) H- Giá trị sản lượng công trình nhộn thầu cùng kỳ (ní)

Khống chế giá thành công trình giai đoạn mời thầu - P2 1

Các gia quyền tương đối của mục tiêu xét thầu,chọn thầu

– Xét thầu, chọn thầu đối với các công trình mời thầu quốc tế. Sau khi mở thầu, trình tự chung để xét thầu, chọn thầu là: bộ phận xét thầu đối với tài liệu báo giá của đơn vị đấu thầu tiến hành phân tích đánh giá có tính tổng hợp toàn diện đối với chi phí của hồ sơ báo giá từ các mặt hành chính, kỹ thuật, thương vụ, trên cơ sở đó, tiến hành so sánh toàn bộ đầu tư, sau khi đánh giá như trên, đơn vị mời thầu chọn đơn vị trúng thầu, nên là người đấu thầu tốt nhất sau khi đánh giá tổng hợp toàn diện, nhưng không nhất định là người đấu thầu với “báo giá” thấp nhất.

4. Trình tự mời thầu mua thiết bị vật tư ở Trung Quốc:

+ Lập hồ sơ mời thầu. Bao gồm giấy mời thầu, thông báo đấu thầu danh mục thiết bị mời thầu, yêu cầu kỹ thuật chủ yếu và bản vẽ, thời gian giao hàng, các điều khoản chủ yếu của hợp đồng (giá cả, thời gian và phương thức trả tiền, điều kiện giao hàng, nghiệm thu chất lượng và bảo hành, xử lý sai hợp đồng) và các vấn đề cần nói rõ thêm;
+ Đăng báo mời thầu công khai hoặc phát giấy mời để mời đấu thầu;
+ Thẩm tra tư cách các đơn vị đấu thầu;
+ Phát hồ sơ mời thầu và các tài liệu bản vẽ có liên quan, bàn bạc và giải đáp các vấn đề có liên quan trong tài liệu mời thầu;
+ Các đơn vị đấu thầu gửi hồ sơ đấu thầu;
+ Lập giá trần;
+ Tổ chức cơ cấu xét thầu, lập nguyên tắc, trình tự và phương pháp xét thầu.
+ Mở thầu. Nói chung tiến hành công khai, đồng thời mời phòng công chứng tham gia;
+ Xét thầu và chọn thầu. Lấy nội dung quy định trong hồ sơ mời thầu, tổ xét thầu đánh giá một cách công bằng bình đẳng để chọn đơn vị trúng thầu;
+ Gửi thông báo trúng thầu, ký họp đồng với đơn vị trúng thầu.
– Trình tự mời thầu mua thiết bị và vật tư công trình vay tiền ngân hàng thế giới. Mời thầu mua thiết bị và vật tư công trình vay tiền ngân hàng thế giới, nói chung dùng ba phương pháp mời thầu có tính cạnh tranh quốc tế, mời thầu quốc tế hạn chế và mời thầu có tính cạnh tranh trong nước. .

5. Xác định giá hợp đồng:

Giá hợp đồng = Giá trúng thầu ± A
Trong đó : A, vì tài liệu hồ sơ mời thầu không đầy đủ, đơn vị đấu thầu khi tính toán hồ sơ đấu thầu đã có một số giả thiết và quy định, sau khi trúng thầu, khi tiến hành đàm phán họp đồng với đơn vị mời thầu, điều chỉnh tăng giảm giá trúng thầu.