Loading

wait a moment

Khống chế giá thành công trình xây dựng

1. Sơ đồ các giai đoạn, phương pháp, hiện pháp, mục tiêu của không chế giá thành Công trình và sơ đồ khống chế giá thành công trình:

Khống chế có hiệu quả giá thành công trình xây dựng là nội dung quan trọng trong quản lý xây dựng công trình. Một trong những điểu kiện đánh giá công trình xây dựng là kỹ thuật tiên tiến, phù hợp tin cậy, kinh tế hợp lý, là giá thành công trình thực tế phải nằm trong hạn mức đầu tư được phê duyệt, khống chế giá thành công trình trong các giai đoạn của toàn bộ quá trình xây dựng.

2. Ảnh hưởng của giai đoạn quyết định đầu tư (chuẩn bi thiết kê) và giai đoạn thiết kê (đối với khống chế đầu tư):

– Ảnh hưởng của giai đoạn quyết định đầu tư (chuẩn bị thiết kế) đối với đầu tư công trình tới 95 4- 100%;
– Ảnh hưởng của giai đoạn thiết kế sơ bộ; 75 4 95%;
– Ảnh hưởng của giai đoạn thiết kê kỹ thuật: 35 4- 75%;
– Ảnh hưởng của giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công: 5 4- 35%;
– Ảnh hưởng của giai đoạn thi công dưới 10%.

Từ đó có thể thấy mấu chốt của khống chế đầu tư công trình là ở giai đoạn quyết định đầu tư trước khi thi công và giai đoạn thiết kế, sau khi quyết định đầu tư đã được xác định, chất lượng thiết kế có tác dụng rất lớn ảnh hưởng tới đầu tư công trình.

Phân chia giai đoạn, phương pháp khống chế, biện pháp khống chế, mục tiêu khống chế của khống chế giá thành công trình như bảng

Khống chế giá thành công trình xây dựng 1giá thành xây dựng” width=”424″ height=”305″ />

Bảng phân loại khống chế giá thành xây dựng