Loading

wait a moment

Không chế thay đổi công trình

1. Tính chất và nội dung thay đổi Công trình

Thực chất thay đổi cóng trình là chi sư thay đổi các điều khoản có liên quan trong hò so hop đòng, noi chung hao gổm thay đổi thiết kế, thay đối kê hoach tiên do. thay dối điểu kiện thi công, thay đổi quy pham và nêu chuẩn kỹ thuật, thay dổi trình tự thi công, thay đối số lương cõng trình, sứa chữa và bô sung điểu khoán hợp đông và vãn han mời thâu, diếu khoan hơp đổng hạng mục công trình mà tuy khong thay dôi noi dưng cong việc nhưng có tăng giám. Nguyên nhân dần dên thay doi cõng trình rất nhiều.
Theo thông lệ quốc tế, thay đổi còng trình có thế do chú đáu tư, đơn vị giám sát hoặc nhà thầu để xuất, nhưng dểu phái dươc sự đồng ý phê duyệt cúa kỹ sư giám sát. đổng thời kỹ sư giám sát ra lệnh các thay đối có liên quan băng ván bán. tính chất ra lệnh thay đổi thuộc sửa chữa, bố sung hợp đổng có tác dụng pháp luật. Hai bên giao thầu nhận thầu phải chấp hành lênh tha) đối mà kỹ sư giám sát để ra.

2. Nội dung lệnh thay đổi công trình:

– Nguyên nhân và căn cứ thay đổi.
– Nội dung và phạm vi thay đổi.
– Xác định giá cả thay đổi.

3. Trình tự thay đổi công trình:

Trình tự khống chế thay đổi thiết kế do nhà thầu đề xuất như hình 

Không chế thay đổi công trình 1

Trình tự thay đổi thiết kế mà nhà thầu đề xuất

© Vượt quá tiêu chuẩn và quy mô thiết kế cũ; © Không được.

Trình tự khống chế thay đổi công trình mà chủ công trình đề xuất là: Chủ công trình đề xuất thay đối công trình với đơn vị giám sát —> Đơn vị giám sát và thiết kế thảo luận tính hợp lý và tính khả thi của thay đổi —> Đơn vị giám sát và nhà thầu cùng thảo luận đối với những kiến nghị thay đối tương ứng về chi phí và tiến độ -> Chủ đầu tư xác nhận yêu cầu thay đổi dẫn đến thay đối tiến độ và chi phí —> Đơn vị giám sát dự thảo thông báo thay đổi -> Hai phía giao nhận thầu ký —> Điều chỉnh giá hợp đồng và tiến độ kế hoạch.
Trình tự khống chế thay đổi thiết kế mà đơn vị thiết kế đề xuất là: Đơn vị thiết kế đề xuất yêu cầu thay đổi thiết kế —> Đơn vị giám sát thảo luận tính khả thi của thay đổi và trưng cầu tư vấn —> Đơn vị giám sát cùng nhà thầu nghiên cứu kiến nghị thay đổi tiến độ và chi phí tương ứng —» Đơn vị giám sát báo cáo kỹ càng ý k-iến của các bên với chủ đầu tư và đồng thời kiến nghị tiến độ và chi phí thay đổi tương ứng -» Chủ đầu tư xác nhận thay đổi tiến độ và chi phí —» Đơn vị thiết kế ký văn bản thay đổi thiết kế —> Đơn vị giám sát dự thảo thông báo thay đổi —» Hai phía giao nhận thầu ký —>■ Điều chỉnh giá hợp đồng và tiến độ kế hoạch.

4. Thẩm tra nội dung thay đổi công trình:

Thay đổi công trình đều do kỹ sư giám sát thẩm tra. Vì vậy, khi có yêu cầu thay đổi thì phải thẩm tra dựa trên các nguyên tắc:
– Thay đổi công trình phải đảm bảo năng lực sản xuất và công năng sử dụng;
– Thay đổi công trình phải tiến hành phân tích kinh tê kỹ thuật, về mặt kỹ thuật có thể làm được, công nghệ thi công tin cây. kinh tê hơp lý. không tăng chi phí háo dưỡng thường xuyên sau khi dưa vào san xuất:
– Thay đổi thiết kế còng trình lớn. sau khi chú công trình trình cơ quan xét duyêt cũ phê duyệt, mới làm thú tục thay đổi;
– Thay đổi cong trình phái cổ găng thay đối trước lúc thi công;
– Phái thân trong, công hãng, chu đáo đỏi với việc thay đổi cõng trình:
– Thay dổi còng trình cân tiên hành theo trình tự: thu tục phái dấy du;
– Câm thòng qua thay dổi công trình dế mớ rộng quy mỏ xây dưng

5 Tham tra giá thay đổi công trình

Sau khi bao. đirơc ky sư giam sát done ý điều chinh gia hop đổng, nhà thầu nói chung có thế xin thay đối gia cá theo các phương pháp sau:
– Trong hop done dã có don giá phù hợp với đon giá thay đối cõng trinh, tính theo don giá đã có trong hợp đống, thay đổi giá hop đông:
– Trong hợp đổng chưa có đơn giá, chí có đơn giá tương tự với tình hình thay dối, phái sứ dụng họp lý đơn giá đã có trong hợp đống dê.làm cơ sớ xác định đơn giá mới nhằm thay đối giá họp đổng;
– Trong hợp done không có đon giá tương tự và phù hop. do nha thâu dê xuât don giá thay dối thích dáng, bàn bạc với kỹ sư giám sát. sau dỏ chấp hành theo phê duyêt cua kỹ sư giám sát;
– Nêu đơn vị giám sát và nhà thầu bàn bạc, ý kiến đối với đơn giá thay đối vẫn không nhất trí, báo kỹ sư trướng giám sát tạm định đơn giá hưp lý, đồng thời thòng báo nhà tháu, sau đó ý kiến vẩn khác nhau, thì mời cơ quan quan lý giá công trình quyết định