Loading

wait a moment

Khống chế tiến độ giai đoạn thi công

Kỹ sư giám sát khống chế tiến độ trong giai đoạn thi công, mục đích của nó là luôn luôn làm rõ toàn bộ Công trình đã làm đến mức độ nào, để dùng các biện pháp điều chỉnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu dự kiến.

Do kế hoạch tiến độ công trình trong quá trình thực hiện chịu ảnh hưởng của các nhân tố về người, vật liệu, thiết bị, dụng cụ, nền móng, tiền vốn, môi trường, làm cho tiến độ thực tế của công trình không phù hợp với tiến độ kế hoạch. Vì vậy, nhân viên giám sát trong quá trình thực hiện kế hoạch công trình phải định kỳ tiến hành khống chế đối với tình hình chấp hành kế hoạch tiến độ công trình.

Khống chế tiến độ giai đoạn thi công 1

Nội dung thẩm định thiết kế tổ chức thi công

Khống chế tiến độ công trình là khống chê tuần hoàn có tính chu kỳ. Mỗi lần qua một tuần hoàn sau khi điều chỉnh được một kế hoạch tiến độ thi công mới, công trình được đẩy thêm một bước. Vì vậy, toàn bộ quá trình khống chế tiến độ thi công, là quá trình tuần hoàn tiệm cận , là một quá trình quản lý khống chê động, như hình 5.1 , cho tới lúc kết thúc thi công.

Khống chế tiến độ giai đoạn thi công 1

Sơ đồ tuần hoàn khống chế trạng thái dộng tiến độ thi công