Loading

wait a moment

Khống chế tổng kế hoạch tiến độ thi công

Nguyên nhân mất khả năng khống chế kê hoạch tổng tiến độ thi công chủ yếu có: thời gian thi công dài; không nhịp nhàng giữa tiến độ thi công phần xây dựng với các chuyên ngành khác; không nhịp nhàng giữa thi công xây dựng với tiến độ cung cấp vật tư; chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên bên ngoài tương đối lớn; chịu ảnh hưởng của tiên vốn. Để ngăn ngừa mất khả năng khống chế tiến độ, phái lập mục tiêu tiến độ rõ ràng, đồng thời phân chia hạng mục, lập mục tiêu nhỏ của tiến độ các cấp phân chia, từ đó đảm bảo khống chế tiến độ cục bộ mà thực hiện khống chế tổng tiến độ.

Các loại phân chia mục tiêu tiến độ giai đoạn thi công là:
– Phân chia theo giai đoạn thi công và nút khống chế nổi cộm: chia thi công thành các giai đoạn thi công, sau đó lấy ngày bắt đầu và kết thúc làm điểm khống ché, đưa ra mục tiêu rõ ràng của các giai đoạn. Kỹ sư giám sát phải dựa vào các mục tiêu dã xác định của các giai đoạn để kiểm tra và khống chế thực thi kế hoạch tiến độ.

– Phân chia theo đơn vị thi công và làm rõ mục tiêu từng phần: lấy tổng tiến độ làm căn cứ, xác định mục tiêu thầu phụ của đơn vị thi công, thông qua họp đồng phân rõ trách nhiệm, lấy mục tiêu thực hiện từng phần để đảm bảo thực hiện mục tiêu chung.

– Phân chia theo chủng loại chuyên ngành, xác định ngày chuyển giao: với công việc cùng loại hoặc cùng chuyên ngành, phải chú ý sự phối hợp nối tiếp giữa chúng. Phải đảm bảo thời hạn bàn giao giữa chúng.

– Dựa theo ngày công xây dựng và mục tiêu tiến độ, phân chia tổng kế hoạch tiến độ thi công thành kế hoạch tiến độ theo năm, theo quý, theo tháng. Dựa vào mục tiêu và khối lượng Công trình đã xác định, kỹ sư giám sát từng tháng, từng quý đề xuất yêu cầu tiến độ đối với đơn vị thi công. Nếu tiến độ bị tụt hậu, phải đôn đốc đơn vị thi công tìm biện pháp đê đuối tiến độ.

Bởi vì tổng kế hoạch tiến độ thi công có nhiều nhân tố nhiễu trong quá trình thực thi, nếu có thể, khi lập kế hoạch tiến độ thi công nên xem xét cẩn thận trước, loại trừ những nhân tố này thì có thể đạt được mục tiêu chủ động trong khống chế. Vì vậy, khi lập tổng kế hoạch tiến độ thi công, nên xem xét những vấn đề đưa ra ở bảng 

Khống chế tổng kế hoạch tiến độ thi công 1

Khống chế tổng kế hoạch tiến độ thi công 1

Khống chế tổng kế hoạch tiến độ thi công 1

Các vấn đề cần xem xét khi lập tổng kế hoạch tiến độ thi công

Ưu hoá tổng kế hoạch tiến độ thi công

Ưu hoá tổng kế hoạch tiến độ thi công, chủ yếu bao gồm các hình thức ưu hoá ngày công, ưu hoá ngày công-chi phí, ưu hoá ngày công-nguồn vốn, phương pháp ưu hoá kế hoạch sơ đồ mạng, khi ưu hoá tổng kế hoạch tiến độ thi công, đòi hỏi xem xét tổng hợp các nội dung sau:

– Đáp ứng yêu cầu tổng kế hoạch tiến độ công trình hoặc hợp đồng tổng bao thầu thi công đối với tổng ngày công và thời gian bắt đầu, kết thúc;
– Tính hợp lý của việc phân phối vốn hàng năm;
– Tiếp nối hợp lý giữa các hạng mục thi công;
– Sự cân bằng giữa năng lực sản xuất, hạng mục tăng thêm hoặc yêu cầu hiệu ích đầu tư công trình với thời gian hoàn công mà tổng kế hoạch tiến độ thi công đã sắp xếp;
– Sự cân bằng giữa quy mô các hạng mục con ở thời gian khác nhau với khả năng cung cấp tiền vốn, thiết bị, vật liệu, lực lượng thi công;
– Sự cân bằng giữa công trình chủ thể với công trình phụ, công trình lắp ghép;
– Sự cân bằng giữa công trình có tính sản xuất với công trình có tính
phi sản xuất;
– Sự cân bằng giữa thiết bị nhập với công trình lắp đặt trong nước.