Loading

wait a moment

Khống chế trước chất lượng trong quá trình thi công

1. Nội dung của công việc khống chế trước chất lượng trong quá trình thi công:

– Kiểm tra chất lượng chuẩn bị điều kiện công việc thi công của nhà thầu;
– Kiểm tra chặt chẽ chất lượng thiết bị, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm, công cụ, bao gồm: đặt hàng, gia công, thu mua, đóng gói vận chuyển, nghiệm thu, kiểm nghiệm, chất đống, lưu giữ, bảo quản, gia công, đồng bộ đưa vào hiện trường theo tiêu chuẩn chất lượng mà hợp đồng quy định;
– Kiểm tra tình hình thực hiện của nhà thầu đối với chất lượng hợp đồng bao thầu, kiểm tra việc chấp hành kế hoạch chất lượng, việc triển khai mục tiêu chất lượng, việc vận hành của hệ thống chất lượng;
– Kiểm chứng đối với thay đổi đã được thoả thuận;
– Đi sát hiện trường thi công, đôn đốc nhà thầu tăng cường khống chế trình tự công việc theo tiêu chuẩn chất lượng, bản vẽ, kế hoạch, mục tiêu; thao tác theo tiêu chuẩn công nghệ và quy trình thao tác, tiến hành kiểm tra và nghiệm thu công trình khuất, kiểm tra dự phòng trước, xem xét lại kiểm tra và nghiệm thu ở giữa chừng, tiến hành ghi chép, phân tích chất lượng, ký chứng nhận. Nếu không có đơn vị giám sát xác nhận, không được tiến hành bước sau của phần việc công trình, thậm chí cả đến công việc theo trình tự thi công;
– Thẩm tra xử lý vấn đề kỹ thuật lớn, kiểm tra biện pháp an toàn lao động, thẩm tra quyết định báo cáo thí nghiệm thi công và nhật ký thi công;
– Thẩm tra, chứng nhận các thí nghiệm áp lực hệ thống công trình nước, sưởi ấm, vệ sinh, thí nghiệm, chạy thử, chạy không tải, điện, chiếu sáng, vận hành thử động lực;
– Để xuất báo cáo chất lượng thi công;
– Nếu đơn vị kiểm tra chất lượng tham gia kiểm tra chất lượng công trình, đơn vị giám sát phải phối hợp tốt với họ, đôn đốc nhà thầu phục tùng kiểm tra.

2. Nội dung của công việc khống chế dự phòng chất lượng nghiệm thu công trình:

Khống chế trước chất lượng trong quá trình thi công 1

Chất lượng nghiệm thu công trình

– Đề xuất báo cáo xin nghiệm thu giai đoạn, đồng thời tham gia nghiệm thu, chứng nhận chất lượng từng giai đoạn;
– Đề xuất báo cáo xin nghiệm thu hoàn công công trình, cùng nghiệm thu hoàn công chính thức mà chủ công trình tổ chức;
– Thẩm tra bán vẽ hoàn công và tài liệu ky thuật thi công mà nhà thầu đưa ra, giao cho chú công trình đê lưu giữ;
– Đánh giá thẩm tra đối với cấp bậc chất lượng cóng trình và ghi ý kiến.