Loading

wait a moment

Làm lại và bồi thường tổn thất

Điều 40 Công trình xây dựng từ sau ngày làm thú tực nghiệm thu bàn giao, trong thời hạn quy định ở điều 41 của bản Biện pháp này, thiếu sót chất lượng do nguyên nhân khảo sát thiết kế, thi công, vật liệu gây nên, do đơn vị thi công chịu trách nhiệm sửa chữa.

Làm lại và bồi thường tổn thất 1

Sai sót do đơn vị thi công chịu trách nhiệm sửa chữa

Sai sót chất lượng nói trong bản Biện- pháp này là chí công trình không phủ hợp tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước hoặc tiêu chuẩn ngành hiện hành có liên quan, không phù hợp yêu cầu chất lượng của hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

Điều 41 Thời gian báo hành công trình xây dựng là kể từ ngày nghiệm thu hoàn công bàn giao sử dụng đến thời hạn quy định dưới đây:
(I) Công trình kiến trúc dân dụng và công cộng, kiến trúc công nghiệp nói chung, công trình đất đá là 1 năm, trone đó công trình chống thấm mái là 2 năm;
(II) Công trình lắp đặt đường ống điện, đường ống nước dẫn lên dẫn xuống là 6 tháng;
(III) Cấp nóng, cấp lạnh cho công trình là một kỳ cấp nóng, cấp lạnh;
(IV) Công trình thị chính công cộng như đường nước lên xuống ngoài nhà, đường đi lại ở tiếu khu là 1 năm;
(V) Công trình có những yêu cầu đặc biệt khác, thời gian bảo hành do chú công trình và đơn vị thi công quy định trong hợp đồng.

Điều 42 Đơn vị thi công sứa chữa công trình dựa theo quy định của điều 40 bản Biện pháp này, trách nhiệm chi phí kinh tê do phía chịu trách nhiệm chịu;
(I) Sai sót chất lượng do đơn vị thi công không thi công theo quy phạm, tiêu chuẩn có liên quan cùa Nhà nước và yêu cầu thiết kê gây nên, do dơn vị thi công làm lại và chịu trách nhiệm kinh tế;
(II) Sai sót chất lượng do nguyên nhân phía thiết kế gây nên, do đơn vị thiết kế chịu trách nhiệm kinh tế. Đơn vị thi công phụ trách sửa chữa, chi phí theo quy định có liên quan thông qua chủ công trình đòi đơn vị thiết kê bồi thường; phần thiếu do chu công trình phụ trách;
(III) Sai sót chất lượng do chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị không đạt yêu cầu gây nên, nếu do đơn vị thi công mua hoặc đồng ý khi nghiệm thu thì đơn vị thi công chịu trách nhiệm kinh tế; nếu chủ công trình mua, do chủ công trình chịu trách nhiệm kinh tế;
(IV) Sai sót chất lượng do đơn vị sử dụng không đúng gây nên, thì đơn vị sử dụng tự chịu trách nhiệm;
(V) Vấn đề chất lượng do lực bất khả kháng như động đất, lũ lụt, bão, thì đơn vị thi công, đơn vị thiết kế không chịu trách nhiệm kinh tế.

Điều 43 Do sai sót chất lượng công trình xây dựng làm tổn hại tới người, tổn thất tài sản khác, ngoài sai sót công trình, người gây ra phải bồi thường người bị hại theo quy định liên quan.

Điều 44 Kê từ ngày đơn vị thi công nhận được thông báo bảo hành, trong vòng hai tuần phải đến hiện trường cùng chủ công trình làm rõ phía chịu trách nhiệm, bàn nội dung sửa lại. Nếu thuộc trách nhiệm đơn vị thi công, mà đơn vị thi công không thể đến hiện trường đúng kỳ hạn thì chú công trình phải thông báo lại lần nữa cho đơn vị thi công. Trong vòng một tuần ké từ ngày đơn vị thi công nhận được thông báo thứ hai cũng không đến, chủ công trình có quyền tự làm lại, chi phí phát sinh do đơn vị thi công cũ đám nhiệm. Nếu không thuộc trách nhiệm đơn vị thi công thì chủ công trình phải liên hệ với đơn vị thi công, bàn bạc thời hạn sửa chữa cụ thê.

Điều 45chất lượng xây dựng công trình tồn tại sai sót gây nên tổn thất, nếu khởi tố yêu cầu bồi thường thì thời gian có hiệu lực là 1 năm, tính từ thời điểm đương sự biết hoặc phải biết quyền lợi bị tổn thất.

Điều 46 Vì trách nhiệm chất lượng công trình xẩy ra tranh chấp dân sự, đương sự có thê thông qua bàn bạc hoặc hoà giải để giải quyết. Đương sự không muốn thông qua bàn bạc, hoà giải giải quyết hoặc bàn bạc, hoà giải giải quyết không kết quả, có thể dựa vào tlioá thuận của các bên đương sự, xin giải quyết ở cơ quan trọng tài; các bên đương sự không đạt được thoả thuận của trọng tài, có thê khởi tố ở Toà án Nhân dân.

Điều 47 Cơ quan trọng tài hoặc Toà án Nhân dân có thể uý nhiệm cơ quan kiếm nghiệm chất lượng công trình xây dựng thành lập theo pháp luật tiến hành kiểm nghiệm đối vơí chất lượng công trình xây dựng có liên quan.