Loading

wait a moment

Lập nguyên tắc chi tiết thực thi giám sát công trình

Những điểm chính của nguyên tắc chi tiết thực thi giám sát Công trình giai đoạn thi công:

– Khái quát công trình:

+ Chủ công trình;
+ Đơn vị thiết kế;
+ Đơn vị thi công;
+ Đơn vị giám sát;
+ Tên công trình;
+ Địa điểm công trình;
+ Diện tích xây dựng;
+ Hình thức kiến trúc;
+ Hình thức kết cấu;
+ Đầu tư công trình.

– Phạm vi giám sát. Lập theo giấy uỷ thác cúa chủ còng trình và hợp đồng giám sát.

– Quan hệ giữa đơn vị giám sát với chú công trình, đơn vị thiết kê và nhà thầu.

+ Chủ công trình và đơn vị thiết kế ký kết hợp đồng uỷ thác thiết kế, chủ công trình chịu trách nhiệm đòi hỏi đơn vị thiết kế giao nộp bản vẽ và thuyết minh kỹ thuật theo quy định của hợp đồns uỷ thác, đồng thời trao đổi thay đổi thiết kế. Chú công trình phải kịp thời thông báo và cung cấp cho đơn vị giám sát bản vẽ thiết kế công trình, thuyết minh thiết kế và thay đổi thiết kế.

+ Chủ công trình phải ký kết hợp đồng thi cônc với nhà thầu thi công, hai bên triển khai quyển lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng thi công và quy phạm kỹ thuật, quy định quy trình có liên quan.

+ Chủ công trình phải ký kết họp đồng giám sát với đon vị giám sát, đơn vị giám sát triển khai chức trách giám sát, báo vệ lợi ích chung của chủ công trình và đơn vị bị giám sát, triển khai chính đáng các công việc quy định trong hợp đồng giám sát, khống chế mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ công trình, đồng thời định kỳ báo cáo tình hình công trình với chú công trình. Chú công trình phải cưng cấp điều kiện cần thiết cho đơn vị giám sát, đồng thời trong các họp đồng có liên quan khác, ghi rõ đơn vị mà công trình uỷ thác giám sát và quyền hạn được giao.

+ Đơn vị giám sát và nhà thầu là quan hệ giám sát và bị giám sát. Nhà thầu phái giao nộp tài liệu kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh theo yêu cầu, bao gồm: thiết kế tổ chức thi công, phương án thi công, kế hoạch tiến độ thi công: Các tài liệu có liên quan tới báo cáo kiểm nghiệm, dự toán quyết toán công trình, đơn vị giám sát bám sát từng bước và chỉ đạo giám sát quá trình thi công của hạng mục giám sát.

+ Chưa được chủ công trình giao quyển, nhân viên đơn vị giám sát không có quyền tự thay đổi hợp đồng thi công.

+ “Đại diện bên A” và kỹ sư giám sát trưởng phụ trách điều độ các sự việc của hai bên.

+ Chú công trình đối với ý kiến và yêu cầu thực thi công trình, phải thông qua đơn vị giám sát hạ lệnh cho nhà thầu.

+ Nếu nhà thầu chính giao một phần công trình cho thầu phụ, thì đơn vị thầu phụ phải được đơn vị giám sát xác nhận.

+ Đơn vị thầu phụ phải tiếp nhận sự giám sát của tổ giám sát đối với phạm vi giám sát xây dựng của công trình này.

+ Đơn vị giám sát phụ trách giải quyết các tranh chấp giữa chủ công trình và nhà thầu.

– Tổ chức nhân viên tổ giám sát và chức trách của nó,