Loading

wait a moment

Lập và thẩm tra dự toán bản vẽ thi công – P1

1. Thành phần và nội dung của hồ sơ dự toán bản vẽ thi công:

Lập và thẩm tra dự toán bản vẽ thi công - P1 1hồ sơ dự toán bản vẽ thi công” width=”480″ height=”297″ />

Hồ sơ dự toán bản vẽ thi công

Dư toán bản vẽ thi công còn gọi là dự toán thiết kê. Là dựa vào bản vẽ thiết kế và thuyết minh của bản vẽ thi công, thiết kê tổ chức thi công hoặc phương án thi công, dựa vào nguyên tắc tính toán khối lượng công trình, định mức dự toán và tiêu chuẩn chi phí công trình xây lắp, giá dự toán vật liệu xây lắp địa phương, các tiêu chuẩn chi phí khác của Nhà nước hoặc địa phương quy định, các quy định về lợi nhuận và thuế kế hoạch đê’ tiến hành tính toán và lập dự toán bản vẽ thi công hạng mục đơn vị hoặc hạng mục riêng rẽ. Dự toán bản vẽ thi công một hạng mục riêng rẽ là tổng họp của dự toán bản vẽ thi công các hạng mục đơn vị, hồ sơ giá dự toán công trình xây lắp của một hạng mục xây dựng là tổng hợp của các dự toán bản vẽ thi công hạng mục riêng rẽ. Khi lập dự toán, đối với công trình xây lắp thông thường, định mức dự toán và tiêu chuẩn chi phí, theo quy định hiện hành của Nhà nước hoặc địa phượng, công trình lắp đặt có tính chuyên ngành, thực hiện theo các quy định của bộ chuyên ngành, giá vật liệu, lấy theo giá hiện hành của địa phương.

2. Tác clung của dự toán bản vẽ thi công:

– Là chỗ dựa hợp lý để xác định giá thành công trình xây lắp;
– Là chỗ dựa giao thầu dự toán, khống chế đầu tư;
– Là chỗ dựa để mời thầu, đấu thầu, lập và báo giá trần;
– Là chỗ dựa để ký hợp đồng bao thầu công trình;
– Là chỗ dựa để lập kế hoạch dầu tư hạng mục và kế hoạch đầu tư hàng năm;
– Là chỗ dựa để lập tài khoản công trình, vay tiền, tính khối lượng và thanh toán, quyết toán công trình;
– Là chỗ dựa để cung cấp vật liệu theo định mức;
– Là chồ dựa để nhà thầu tiến hành chuẩn bị thi công, lập kế hoạch thi công, tính khối lượng xây lắp;
– Là chỗ dựa để nhà thầu hạch toán kinh tế xí nghiệp;
– Là chỗ dựa để kiểm tra tiết kiệm hoặc vượt chi trong đầu tư.

3. Cơ sở để lập dự toán bân vẽ thi công:

– Bản vẽ và thuyết minh thiết kê thi công;
– Định mức dự toán công trình xây dựng hiện hành hoặc định mức dự toán tổng hợp xây dựng cúa điạ phương, định mức dự toán công trình lắp đặt thống nhất hiện hành toàn quốc, định mức dự toán công trình lắp đặt chuyên ngành do các Bộ có liên quan lập và các quy định về phụ phí;
– Thiết kế tổ chức thi công hoặc phương án thi công đã được phê duyệt;
– Bàng giá dự toán vật liệu xây dựng của địa phương;
– Bảng giá đơn vị dự kiến của địa phương hoặc bảng tổng hợp giá đơn vị dự kiến của địa phương;
– Định mức gián tiếp phí tổng hợp của địa phương và tiêu chuẩn tỷ lệ chi phí khác, các biện pháp và hệ số điều chỉnh giá có liên quan của địa phương;
– Hợp đồng hoặc hiệp nghị thi công;
– Nguyên tắc tính toán khối lượns côna trình, sổ tay và các tài liệu công tác dự toán.

4. Đơn vị lập dự toán bản vẽ thi công và diều kiện lập:

Nếu đơn vị lập là đơn vị thiết kế, phải dựa vào bản vẽ thiết kế của các đơn vị hặng mục của ‘thiết kế bản vẽ thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ lập dự toán bản vẽ thi công; Nếu đơn vị lập là nhà thầu, phải dựa trên cơ sớ bản vẽ thi công đã được thẩm định và thiết kế được giao, thiết kế tổ chức thi công hoặc phương án thi công mà nhà thầu lập đã được phê duyệt, hai bên chủ đầu tư và nhà thầu đã phân công rõ ràng về thiết bị, vật liệu và gia công cấu kiện, điều kiện lập này là lý tường nhất.