Loading

wait a moment

Lập và thẩm tra dự toán bản vẽ thi công – P2

5. Phương pháp và các hước lập dự toán bản vẽ thi công:

– Dùng phương pháp đơn giá lập dự toán bản vẽ thi công;
– Dùng phương pháp giá hạng mục lập dự toán bản vẽ thi công;

+ Dự toán bản vẽ thi công:
. Chủ đầu tư;
. Số hiệu công trình;
. Tên công trình;
. Tên chuyên ngành;
. Đơn vị duyệt, người phụ trách, duyệt;
. Đơn vị lập, người phụ trách, duyệt;
. Tổng giá thành công trình;
. Ngày lập;

+ Thuyết minh lập dự toán:
. Phạm vi công trình bao hàm trong dự toán;
. Số hiệu bản vẽ chính và phụ, văn bản sửa đổi thiết kế làm chỗ dựa để lập dự toán;
. Cấp bậc của đơn vị nhận thầu và phương thức nhận thầu;
. Số hiệu văn bản điều chỉnh giá của cơ quan hữu quan;
– Các vấn đề khác cần thuyết minh thêm:

+ Bảng tổng hợp giá phần việc công trình
+ Bảng tổng hợp giá đơn vị công trình;
+ Bảng thuyết minh chi tiết dự toán đơn vị công trình;
+ Bảng thuyết minh chi tiết dự toán đơn vị công trình lắp đặt;
+ Bảng dự kiến đơn giá bổ xung.

ó. Ỹ nghĩa và nội dung thẩm tra dự toán thi công:

– Ý nghĩa thẩm tra dự toán thi công:

+ Nâng cao tính chính xác của dự toán bản vẽ thi công, phát huy tác dụng của dự toán bản vẽ thi công;
+ Kiểm tra chất lượng lập dự toán của đơn vị lập dự toán, có lợi cho việc khống chế đầu tư;
+ Có lợi cho việc phát huy tác dụng chức năng giám sát của ngân hàng xây dựng;
+ Có lợi cho việc tăng cường hạch toán kinh tế của hai bên giao thầu và nhận thầu, nâng cao trình độ quản lý;
+ Có lợi cho việc tích luỹ và phân tích các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, cải tiến và nâng cao trình độ công tác thiết kế.

– Nội dung thẩm tra dự toán thi công:

+ Thẩm tra cơ sở lập dự toán;
+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công có thiết kế theo nội dung thiết kế sơ bộ đã được duyệt không, có mở rộng quy mô xây dựng không, có tăng nội dung xây dựng không, có nâng cao tiêu
chuẩn xây dựng và trong thiết kế có tồn tại vấn đề chất lượng thiết kế không, có khả năng đổ vỡ thiết kế không;
+ Thẩm tra thiết kế tổ chức thi công;
+ Thẩm tra khối lượng. Tính khối lượng công trình có chính xác hay không, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá thành dự toán công trình, vì vậy, đây là trọng điểm thẩm tra dự toán bản vẽ thi công;
+ Thẩm tra đơn giá định mức dự toán;
+ Thẩm tra các chi phí có liên quan khác;
+ Thẩm tra chi phí thiết bị, chi phí mua công cụ sản xuất;
+ Thẩm tra giá vật tư và chi phí chênh lệch giá vật tư.

7. Phương thức và phương pháp thẩm tra dự toán bản vẽ thi công:

– Phương thức thẩm tra dự toán bản vẽ thi công:
+ Thẩm tra riêng rẽ. Chủ đầu tư, ngân hàng xây dựng, nhà thầu hoặc đơn vị giám sát độc lập thẩm tra, sau đó cùng trao đổi ý kiến quyết định phương án, thường dùng ở những công trình vừa và nhỏ.
+ Cùng thẩm tra. Do chủ đầu tư hoặc cơ quan chủ quản của nó tổ chức các cơ quan có liên quan như ngân hàng xây dựng, đơn vị thiết kế, nhà thầu và đơn vị giám sát cùng tổ chức nhóm thẩm định tiến hành hội thẩm để quyết định, thường dùng ở những công trình vừa và lớn.
– Phương pháp thẩm tra dự toán bản vẽ thi công:
+ Phương pháp thẩm tra toàn diện chi tiết từng mục.
+ Phương pháp thẩm tra dùng dự toán chuẩn.
+ Phương pháp thẩm tra tính toán theo nhóm hạng mục có liên quan.
+ Phương pháp thẩm tra so sánh với các công trình tương tự.
+ Dùng phương pháp “sàng lọc” để thẩm tra.
+ Phương pháp chọn trọng điểm thẩm tra.
+ Sử dụng sổ tay dự toán thẩm tra.
+ Các phương pháp khác như thẩm tra theo kinh nghiệm.