Loading

wait a moment

Lập và thẩm tra quyết (kết) toán công trình

1. Tác dụng và cơ sở lập quyết (kết) toán Công trình:

– Tác dụng chủ yếu của quyết (kết) toán công trình:
Quyết (kết) toán công trình là xác định giá công trình thực tế, chỗ dựa để xem xét phân tích hiệu quả đầu tư, là tư liệu cơ sở của nghiệm thu hoàn công, cũng là chỗ dựa để nhà thầu kiêm tra giá thành công trình, tiến hành hạch toán kinh tế.
– Cơ sở để lập quyết (kết) toán công trình:
+ Bản vẽ thi công, thuyết minh và dự toán bản vẽ thi công;
+ Hợp đồng và hiệp nghị thi công;
+ Định mức dự toán hiện hành, giá dự toán vật tư , định mức chi phí và cơ sở lấy chi phí, phương pháp điều chỉnh giá cả hoặc quy định hệ số điều chỉnh giá cả;
+ Các ghi chép xem xét bản vẽ;
+ Thông báo thay đổi thiết kế, nhật ký thi công hiện trường;
+ Báo cáo ngừng công trình;
+ Chênh lệch giá sản xuất vật liệu thay thế.

2. Phương pháp và các hước lập quyết (kết) toán công trình:

– Phương pháp lập quyết (kết) toán công trình:
Phương pháp lập quyết (kết) toán công trình, do hình thức bao thầu mà điều khoản hợp đồng hoặc hiệp nghị quy định khác nhau, mà có phương pháp kết toán khác nhau: như chia khái toán thành gói thầu; lấy khái toán thiết kế làm cơ sở; khoán theo dự toán bản vẽ thi công nhân với hệ sô khoán; khoán theo giá khoán theo mét vuông; quyết toán theo giá khoán lấy giá quyết định giao thầu làm cơ sở.
– Các bước lập quyết (kết) toán công trình:
+ Thu thập, chỉnh lý các tài liệu ban đầu, làm tốt công tác điều tra, đôi chiếu;
+ Điều chỉnh khối lượng tăng giảm;
+ Theo phương pháp lập dự toán bản vẽ thi công, lấy khối lượng đã điều chỉnh tăng giảm lắp vào đơn giá định mức, tính giá công trình của phần tăng giảm;
+ Tổng giá thành quyết (kết) toán đơn vị công trình sau khi điều chỉnh = tổng giá thành dự toán đơn vị công trình ban đầu + giá thành công trình của phần tãng giảm; hoặc tổng giá thành quyết (kết) toán đơn vị công trình = tổng chi phí trực tiếp quyết (kết) toán đơn vị công trình + gián tiếp phí + chênh lệch giá vật tư điều chỉnh + lợi nhuận kế hoạch + thuế.

3. Thẩm tra quyết (kết) toán công trình:

Nội dung thẩm tra quyết (kết) toán công trình đối vói dự toán bản vẽ thi công đã được ký xác nhận (do các yếu tố thay đổi tăng, giảm):
– Hiệu chỉnh khối lượng công trình của dự toán bản vẽ thi công và các nhân tố thay đổi tăng giảm, đơn giá định mức, tiêu chuẩn chi phí, chênh lệch giá vật tư, lợi nhuận kế hoạch và thuế có tính toán theo quy định không, tránh sai sót;
– Thẩm tra cơ sở của việc lập quyết (kết) toán công trình;
– Thẩm tra khối lượng công việc hoàn thành thực tế và nội dung quyết (kết) toán công trình có như nhau không;
– Thẩm tra khối lượng sử dụng vật liệu và giá kết toán vật liệu;
– Thẩm tra việc lập quyết (kết) toán công trình có phù hơp với điều khoản hợp đồng không;
– Thẩm tra nội dung quyết (kết) toán công trinh có đầy đủ không.