Loading

wait a moment

Lập và thẩm tra quyết toán hoàn công công trình xây dựng

1. Lập quyết toán hoàn công:

Nội dung lập quyết toán hoàn công gồm hai phần: Chủ công trình dựa theo yêu cầu của cơ quan chủ quản và bảng biểu thống nhất của Nhà nước quy định, lập bảng quyết toán hoàn công và bản thuyết minh tình hình tài vụ hoàn công. Thành phần và nội dung chủ yếu như bảng 4.19.

2. Ỹ nghĩa của việc thẩm tra quyết toán hoàn công:

– Qua thẩm tra có thể xem xét toàn diện khái (dự) toán công trình và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, phân tích kiểm tra hiệu quả dầu tư;
– Tim hiếu toàn diện tình hình tài vụ Xây dựng cơ bản, chỗ dựa và phương pháp chủ yếu tổng kết công tác quản lý tài vụ;

Lập và thẩm tra quyết toán hoàn công công trình xây dựng 1

Thành phần và nội dung lập quvết toán hoàn công

– Làm chỗ dựa để bàn giao sử dụng tài sản cố định, vốn lưu động, các tài sán vô hình và vốn ứ đọng tăng thêm cho đơn vị sử dụng;
– Tích luỹ tư liệu;
– Có lợi cho việc tăng cường công tác khống chế đầu tư và quản lý đầu tư.

3. Nội dung chủ yếu của thẩm tra quyết toán hoàn công:

– Thẩm tra tên các bảng biểu và bản thuyết minh có đầy đủ chính xác không;
– Thẩm tra số liệu trong các bảng biểu của khái, dự toán và số liệu của khái, dự toán được duyệt có phù hợp không;
– Thẩm tra tổng số tiền vay, tiền trá trong các bảng biêu, bàn giao tài sản sử dụng, quyết toán tài vụ được phê duyệt hàng năm, tổng các chi phí trong các bảng biểu có phù hợp không;
– Kiểm tra số tiền trả và số tiền vay từ các nguồn vốn và số nợ nsân hàng có phù hợp không;
– Thám tra sô quyết toán hoàn công và số tổng họp quyết toán tài vụ được phê duyệt hàng năm có phù họp không;
– Kiểm tra tình hình vật liệu xây dựng cơ bản tồn kho;
– Thám tra thuyết minh một cách có hệ thống, toàn diện có thực sự cầu thị không.

4. Thẩm tra các vấn đê có liên quan đến quyết toán hoàn công

– Thẩm tra giá thành xây dựng. Đây là trọng điểm của thẩm tra quyết toán hoàn công, thẩm tra tính chân thực, độ tin cậy và tính hợp lý của giá thành xây dựng, tránh các chi phí không phải là xây dựng cơ bản đưa vào giá thành xây dựng. Như có công trình mở rộng quy mô xây dựng, nâng cao tiêu chuẩn xây dựng, tăng nội dung xây dựng nằm ngoài kế hoạch, hạng mục hoặc nội dung tăng có thủ tục phê duyệt của cấp trên không; công trình quyết toán có phù hợp quy định không; thay đổi thiết kế có được cơ quan thiết kế thẩm tra không;…
– Thẩm tra tài sản giao cho sử dụng. Thẩm tra tính chân thực, hoàn chỉnh và tính hợp lý cả chúng, thẩm tra giá cả, số lượng, thủ tục bàn giao, sổ sách, điều kiện bàn giao.
– Thẩm tra khấu trừ tiền vốn. Thẩm tra vật liệu thiết bị trong kho và các khoản thu chi.
– Thẩm tra khấu trừ của thầu phụ trong xây dựng cơ bản.
– Thẩm tra thu nhập xây dựng cơ bản. Thẩm tra vào sổ sách có kịp thời không, có trùng lặp hoặc bỏ sót không.
Sau khi thông qua thẩm tra đối với quyết toán hoàn công, so sánh giá thành xây dựng thực tế và tổng khái toán hạng mục đã được phê duyệt, có thê đánh giá hiệu quả khống chê đầu tư.