Loading

wait a moment

Lệ phí cùa giám sát xã hội

1. Lệ phí cùa giám sát xã hội

Phục vụ của đơn vị giám sát xã hội có tính chất doanh nghiệp, nhưng khác với kinh doanh thương nghiệp nói chung, nó là dạng phục vụ bằng năng lực trí óc cao, trí tuệ tập trung, loại phục vụ này phải được bù đắp thông qua thu lệ phí.

Bang 2.3- Các thành phần cua chi phí giám sát

Lệ phí cùa giám sát xã hội 1

2. Phương pháp tính chi phí giám sát:

Năm phương pháp tính chi phí giám sát, như báng 2.4.

Lệ phí cùa giám sát xã hội 1