Loading

wait a moment

Nguyên tắc công tác giám sát xây dựng

1. Chấp hành đúng đắn quy định, quy phạm, tiêu chuẩn, pháp luật Xây dựng của Nhà nước và chính quyền địa phương; tôn trọng pháp luật, công bằng, thành thật, khoa học, giữ gìn lợi ích Nhà nước.

2. Không được có quan hệ lệ thuộc với đơn vị nhận thầu, đơn vị chế tạo thiết bị và cung cấp vật tư, cũng không được cùng kinh doanh với những đơn vị này.

Nguyên tắc công tác giám sát xây dựng 1Công trình” width=”390″ height=”572″ />

Trình tự giám sát tiến độ công trình

Kiếm tra hàng tháng cho tới khi hoàn thành công trình.

Nguyên tắc công tác giám sát xây dựng 1

Trình tự giám sát giá thành công trình

3. Nsười phụ trách đon vị giám sát và kỹ sư giám sát đều phải làm việc giám sát của đơn vị mình, không được làm việc ớ cơ quan Nhà nước, các đơn vị thiết kế và thi công, đon vị chế tạo thiết bị và cung cấp vật tư của công trình đểu chịu sự giám sát.

4. Đảm nhiệm công việc giám sát được uỷ thác một cách độc lập, không được chuyến nhượng, cũng không cho phép những đơn vị khác giả mượn danh nghĩa đơn vị giám sát làm công việc giám sát. Không làm việc vượt quá quyền hạn mà hợp đồng giám sát quy định.

5. Tiếp nhận sự quản lý và giám sát của cơ quan chủ quản xây dựng, định kỳ báo cáo tình hình giám sát cho chủ công trình.

6. Vì giám sát thiếu sót mà tạo lên sự cố lớn, theo quy định của hợp đồng, phải chịu một phần trách nhiệm kinh tế. Đồng thời xử lý phạt tiền, cảnh cáo, kỷ luật, cho đến tước bỏ chứng chỉ kỹ sư giám sát đối với đương sự.

Nguyên tắc công tác giám sát xây dựng 1

Nguyên tắc công tác giám sát xây dựng 1

Nguyên tắc công tác giám sát xây dựng 1

Phương pháp giám sát thi công và biện pháp thực thi