Loading

wait a moment

Nguyên tắc của hệ thống đảm bảo chất lượng thi côn

Hệ thống, là chí một tổng thể của một số yếu tố có công năng riêng, có mối quan hệ hữu cơ và tác động lẫn nhau.

Hệ thống đảm bảo chất lượng thi công, là một chỉnh thê hữu cơ nhằm đảm bảo sản phẩm xây dựng có thể đáp ứng yêu cầu chất lượng của thiết kế kỹ thuật và các tiêu chuẩn có liên quan quy định, tạo lên bởi tổ chức, cơ cấu, chức trách, trình tự, hoạt động, năng lực và nguồn vốn. Chỉnh thể này bao gồm hai hệ thống lớn: một là hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà thầu, hai là hệ thống khống chế chất lượng của đơn vị giám sát, hai hệ thống này bổ trợ cho nhau để đảm báo chất lượng Công trình.

1. Tính kê hoạch:

Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm xây dựng là quá trình vô cùng phức tạp và chịu sự ràng buộc của nhiều nhân tố, quy luật tự thân của nó đòi hỏi có tính kế hoạch nghiêm túc, làm kỹ sư giám sát không những phải không chế ở trạng thái tĩnh, mà còn phải có kế hoạch khống chế chất lượng ở trạng thái động, để sự hình thành chất lượng luôn luôn ở vào trạng thái khống chế kế hoạch, ở vào vòng tuần hoàn bình thường PDCA,

Nguyên tắc của hệ thống đảm bảo chất lượng thi côn 1

Chất lượng đi lên trong khống chế kế hoạch

P. Kế hoạch; D. Thực thi; c. Kiểm tra; A. Xử lý.

2. Tính khoa học:

Đặc tính của sản phẩm xây dựng là một thể thống nhất đòi hỏi mỹ quan, phù hợp, an toàn, tin cậy, kinh tế, khoa học tiến bộ, vì vậy, hệ thống khống chế chất lượng, không chỉ cần thẩm định bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức thi công có thực hiện khoa học không, mà còn phải có phương pháp quản lý khoa học và công cụ kiểm tra có kỹ thuật cao đồng bộ. Các phương pháp thống kê số học và các bảng chuyên dụng giám sát cùng với tiêu chuẩn hoá, quy phạm hoá của “Sổ tay khống chế chất lượng”.

3. Tính hệ thống:

Hệ thống đảm bảo chất lượng nhìn từ hướng dọc: có giai đoạn khống chế chất lượng của thời kỳ trước công trình, nó bao gồm đánh giá chất lượng nghiên cứu tính khả thi, luận chứng chất lượng quyết định công trình; còn có giai đoạn khống chế thực thi chất lượng, nó bao gồm khống chế chất lượng khảo sát thiết kế, khống chế chất lượng giai đoạn chuẩn bị thi công, khống chế chất lượng trong quá trình thi công; còn có khống chế chất lượng thi công, nó bao gồm chứng nhận chất lượng nghiệm thu hoàn công, kiểm tra đo đạc chất lượng giai đoạn bảo dưỡng công trình, gọi chung là ba giai đoạn, bẩy phân đoạn, đấy là toàn bộ quá trình hình thành sản phẩm xây dựng, đấy là một hệ thống công trình. Nhìn từ phương ngang: có bố trí cơ cấu, chức trách công tác, trình tự công việc, phương pháp hoạt động, nguồn vốn chủ yếu của hai hệ thống lớn trong hệ thống đảm bảo chất lượng, tất cả những điều này đều đều có đặc trưng của tính hệ thống sự vật.

4. Tính quyền uy:

Hệ thống đảm bảo chất lượng là trung tâm quyển lực thực thi phương châm “chất lượng số một”, đặc biệt là kỹ sư giám sát trong quá trình khống chê giám sát chất lượng có quyền chứng nhận và quyền phủ quyết đối VỚỊ sản phẩm, đấy cũng là tính quyền uy mà pháp luật có liên quan của Nhà nước xác nhận.