Loading

wait a moment

Nguyên tắc phạt

Điều 48 chủ công trình có một trong những hành vi dưới đây, cơ quan chủ quản hành chính xây dựng của chính quyền nhân dân từ cấp huyện trở lên có thể thông báo phê bình, đồng thời có thể xử phạt từ 5.0 đến 20.000 nhân dủn tệ:

(I) Chưa dựa theo quy định chọn đơn vị khảo sát thiết kế, thi công tương ứng;
(II) Chưa làm các thú tục kiểm tra chất lượng công trình;
(III) Chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện phụ trách cung cấp không phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
(IV) Chưa nghiêm thu hoàn công đã đưa vào sử dụng công trình.

Điều 49 Công ty phát triển xây dựng nhà khai thác kinh doanh
công trình ngược với quy định của điều 23 bản Biện pháp này, cơ quan chủ quản hành chính xây dựng của chính quyền nhân dân từ cấp huyện trở lên, dựa vào các tình tiết nặng nhẹ giám cấp bậc tư cách, huỷ bỏ chứng chỉ tư cách, đồng thời có thê xử phạt từ 20.000 đến 50.0 nhân dân tệ.

Điều 50 Đơn vị khảo sát thiết kế, thi công, sản xuất cấu kiện có một trong những hành vi dưới đây, cơ quan chủ quản hành chính xây dựng của chính quyển nhân dân từ cấp huyện trở lên, dưa vào các tình tiêt nặng nhẹ phê bình, đình chi chinh đốn, hạ tháp cấp bậc tư cách, thu hồi chúng chí tư cách, thu lại phần thu phi pháp, đồng thời có thê xử phạt từ 20.000 đến 50.000 nhân dân tệ:

(I) Đơn vị kháo sát thiết kế, thi công, sán xuất cấu kiện không có chứng chí, tụ nhận nhiệm vụ hoặc nhận nhiệm vụ vượt quá cấp bậc tu cách:
(II) Hồ sơ khảo sát thiết kê không phù hợp với quy định của điều 27 bán Biện pháp này;
(III) Công trình hoàn công bàn giao sử dụng không phù hợp với quy định của điểu 33 bản Biện pháp này;
(IV) Chưa theo quy định thực hiện báo hành chất lượng;
(V) Do nguyên nhân thiết kê hoặc thi công gây nên sự cố lớn chất lượng công trình.

Điều 51 Sản xuất và cung cấp vạt liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị không phù hợp quy định của điều 38, 39 của bản Biện pháp này, xử phạt dựa theo quy định có liên quan của “Luật chất lượng sản phẩm của nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa”.

Điều 52 Đơn vị kiểm định làm giả số liệu kiểm nghiệm hoặc làm giá kết luận kiểm nghiệm, cơ quan chủ quán hành chính xây dựng của chính quyển nhàn dân từ cấp huyện trớ lên có trách nhiệm ra lệnh sửa lại, thu lại phần thu phi pháp, đồng thời phạt từ 2 đến 5 lần chi phí kiểm nghiệm; khi tình tiết nghiêm trọng, để nghị cơ quan chủ quán hành chính công thương thu hồi chứng chí hành nghề.

Điều 53 Làm sai bán Biện pháp này, trở thành tội phạm, cơ quan Tư pháp chiêu theo pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điểu 54 Nếu đương sự không đồng ý vói quyết định xử phạt hành chính, có thê trong vòng 15 ngày kê từ ngày nhận được thông báo xứ phạt, làm đơn xem xét lại và gửi tới cơ quan trên một cấp của cơ quan ra quyết định xứ phạt. Đương sự không đồng ý với quyết định xem xét lại, có thê trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhạn được quyết định xem xét lại, trực tiếp khởi tố ở Toà án Nhân dân. Đương sự cũng có thê trực tiếp khởi tô’ ớ Toà án Nhân dân trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xử phạt. Nếu quá kỳ hạn, đương sự không xin xem xét lại cũng không khởi tố ở Toà án Nhân dân, cũng không thực hiện quyết định xử phạt thì cơ quan ra quyết định xứ phạt có thê xin Toà án Nhân dân cưỡng chế chấp hành.

Đièù 55 Nhân viên công tác kiếm tra chất lượng công trình không làm tròn cương vị công tác, lạm dụng chức quyền, tự tư tự lợi, tham nhũng tạo thành tội phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật; không tạo thành tội phạm thì chịu xử phạt hành chính cúa đơn vị hoặc cơ quan chú quản cấp trên.

Điều 56 Đối với việc cán trở nhân viên công tác Nhà nước quản lý giám sát chất lượng cống trình chấp hành công Vụ theo pháp luật, xứ phạt theo quy định của “Điều lệ xứ phạt quán lý trị an nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa”.

Điểu 57 Biện pháp cụ thê xứ phạt kinh tế, có thể do tính, khu tự trị, thành phố trực thuộc và cơ quan chú quán hành chính có liên quan của Chính phú kết hợp với tình hình thực tế của khu vực đó, cơ quan đó, cùng với các đơn vị có liên quan quy định.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng