Loading

wait a moment

Nội dung và biện pháp quản lý giá thành công trình xây dựng

Nội dung và biện pháp quản lý giá thành công trình xây dựng 1

hạng mục công trình

Để hạng mục công trình với tiền đề đáp ứng năng lực thiết kê và công năng sử dụng, xác định hợp lý và khống chế có hiệu quả giá thành công trình, ỏ’ giai đoạn đầu xây dựng công trình (còn gọi là giai đoạn quyết định công trình) và giai đoạn thực thi phải tiến hành khống chế toàn bộ quá trình, nghía là các giai đoạn, các mắt xích từ quyết định đầu tư, chuẩn bị thiết kế, thiết kế, mời thầu giao thầu, thi công, cung ứng vật tư, sử dụng tiền vốn, chuẩn bị sản xuất, vận hành thử, hoàn công đưa vào sản xuất, bàn giao sử dụng và bảo hành đều tiến hành khống chế đầu tư, để kết hợp chặt chẽ kỹ thuật, kinh tế và quản lý, dùng các biện pháp cả bốn mặt tổ chức, kỹ thuật, kinh tế và hợp đồng, sự hỗ trợ của máy vi tính, động viên hết sức tính tích cực của chủ đầu tư, nhà thầu (tổng thầu công trình), thiết kế, thi công, giám sát. Trong những hạng mục công trình lớn, còn phải động viên tính tích cực của các nhà thầu nước ngoài, bán quyền sáng chế, chế tạo, các nhà sản xuất thiết bị lắp đặt lớn trong nước, các chuyên gia trong và ngoài nước chỉ đạo vận hành thử, xác lập chế độ trách nhiệm khống chế giá thành, để cho số đầu tư phát sinh thực tế được khống chế tronc số đầu tư kế hoạch được phê duyệt.

Nội dung quản lý giá thành xây dựng:

– Cải tiến công tác cơ bản của quản lý giá thành công trình;
– Giá tổng đầu tư dự kiến trong báo cáo tính khả thi của hạng mục xây dựng phải có tác dụng khống chế đối với tổng giá thành;
– Tăng cường khống chế giá thành trong giai đoạn thiết kế;
– Xây dựng kiện toàn chế độ trách nhiệm của chủ quản đầu tư và chủ công trình đối với việc khống chế giá thành công trình và chế độ trách nhiệm chủ nhà thầu;
– Nhà thầu xây dựng chế độ trách nhiệm nhận thầu kinh doanh nội bộ, khống chê giá thành dựa theo hợp đồng nhận thầu.