Loading

wait a moment

Nội dung và tác dụng của nghiên cứu tính khả thi

1. Nội dung của nghiên cứu tính khả thi:

Nội dung chủ yếu của nghiên cứu tính khả thi hạng mục gồm:

– Tính tất yếu, tính khả thi và căn cứ xây dựng Công trình;
– Dự kiến yêu cầụ sản phẩm và xác định quy mô xây dựng, phân tích, so sánh kinh tế kỹ thuật của phương án sản phẩm;
– Tinh hình thật sự về tài nguyên, nguyên vật liệu, hệ thống cơ cấu công cộng, phương thức cung ứng và số lượng yêu cầu;
– Vị trí địa lý, khí hậu, thuỷ vãn, địa chất, giao thông vận tải và hiện trạng nước, điện, hơi của nhà máy định xây dựng, so sánh và chọn địa điểm nhà máy;
– Công nghệ kỹ thuật chủ yếu và thiết bị chọn dùng, tiêu chuẩn xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương ứng, suy nghĩ nhập hoặc nhập một phần kỹ thuật và thiết bị, điểu kiện cung ứng hợp tác lắp dặt từ bên ngoài;
– Sự tạo thành phương án bô’ trí tổng mặt bằng toàn nhà máy, hạng mục công trình chủ yếu, hệ thống cơ cấu phụ trợ công cộng và công trình hợp tác lắp đặt, dự kiến khối lượng công trình đất đá;
– Yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh công nghiệp, phòng chống động đất, phòng không và các biện pháp sử dụng;
– Dự kiến tổ chức xí nghiệp, định biên số người lao động và bồi dưỡng cho nhân viên;
– Thời gian xây dựng và tiến độ thực thi;
– Dự tính đầu tư, nguồn đầu tư, phương thức tạo vốn và phương thức vay vốn, chế độ chuyển tiền mà công trình dùng, tính toán vốn lưu động sản xuất;
– Đối với việc đánh giá hiệu quả kinh tế của hạng mục, tiến hành đánh giá tài vụ và đánh giá kinh tế quốc dân.
Nghiên cứu tính khả thi, ở nước ngoài chia thành nghiên cứu cơ hội, nghiên cứu tính khả thi sơ bộ, nghiên cứu tính khả thi chi tiết. Các nghiên cứu trên là nội dung chủ yếu của nghiên cứu tính kha thi chi tiết, giai đoạn lập kiến nghị hạng mục ở Trung Quốc ở vào khoảng giữa của nghiên cứu cơ hội và nghiên cứu tính khả thi sơ bộ.

2. Tác dụng của nghiên cứu tính khả thi:

Nghiên cứu tính khả thi là mắt xích quan trọng trong trình tự xây dựng cơ bản, là một công việc quan trọng trong giai đoạn trước khi xây dựng, tác dụng chủ yếu của nó là:

– Làm chỗ dựa quan trọng cho việc xây dựng hạng mục;
– Làm chỗ dựa tiến hành đấu thầu thiết kế, thi thiết kế, chọn đơn vị thiết kế tốt, ký kết hợp đồng thiết kế, triển khai thiết kế sơ bộ;
– Làm chỗ dựa vay nguồn vốn xây dựng, vốn lưu động và xin vay vốn của ngân hàng;
– Làm chỗ dựa ký kết hợp đồng hợp tác với các cơ quan có liên quan với hạng mục;
– Làm chỗ dựa đàm phán ngoại thương, ký kết hợp đồn2 khi cần nhập thiết bị, kỹ thuật từ nước ngoài;
– Làm chỗ dựa lập kế hoạch cần dùng kỹ thuật mới, thiết bị mới mà hạng mục sử dụng và dự kiến sắp xếp thiết bị sản xuất chuyên dùng lớn;
– Làm chỗ dựa sắp xếp kế hoạch đầu tư, triển khai các công việc trước khi xây dựng.

Báo cáo tính khả thi khi được phê duyệt, đều không được tự ý thay đổi quy mô hạng mục, nội dung công trình, tiêu chuẩn, dây chuyền công nghệ, phương án sản phẩm. Dự tính đầu tư của nó là giá khống chế kế hoạch đầu tư hạng mục, đồng thời không được tự ý phá vỡ. Những thay đổi liên quan đến các nội dung bên trên, phải báo cho cơ quan phê duyệt cũ phê duyệt mới được thực thi. Vì vậy, phải nàng cao chất lượng dự tính đầu tư, vừa cần thực sự cầu thị, tránh tính thiếu, để sót việc, lại phải khống chế chặt chẽ tránh dự kiến cao, tính sai.