Loading

wait a moment

Phân chia các hạng mục đánh giá chất lượng công trình

1. hạng mục công trình”>hạng mục công trình, bộ phận công trình của công trình xây dựng:

Hình thành một công trình xây dựng và kiến trúc, bát đầu từ công tác chuẩn bị thi công đến bàn giao sử dụng, phải qua sự phối hợp thi cỏns của một sô trình tự. một sỏ loại côns việc. Vì vậy, sự tốt xấu của chất lượng một công trình, có thê nghiệm thu được không, quyết định ở các trình tự thi công và chất lượng thao tác các loại công việc. Vì vậy, để thuận lợi cho việc khống chế, kiểm tra, đánh giá chất lượng các trình tự thi công và công việc, phải chia một đơn vị công trình thành một số bộ phận công trình, mỗi bộ phận công trình lại chia thành một sô phần việc công trình. Lấy chất lượng các phần việc công trình đê tổng hợp đánh giá chất lượng đơn vị công trình. Trên cơ sở đánh giá, lại đối chiếu với yêu cầu cua hợp dỏng, đê quyết định có thê nghiệm thu hoàn công hay không. Vì vậy chất lượng của các phần việc công trình là cơ sở đê đánh giá cấp bậc chất lượng của bộ phận công trình, đơn vị công trình, cũng là cơ sờ đánh giá có thể nghiệm thu được hay không.

– Phần việc công trình: Thông thườne chia theo loại công việc chủ yếu, như công trình xây gạch, cóng trình cốt thép. Phần nhiều trình tự của công trình kiến trúc là một loại công việc đơn nhất như công trình xây gạch của thợ nể, công trình lắp đặt cửa gỗ của thợ mộc. Nhưng cũng có trình tự công việc không hạn chế ở một loại công việc, như công trình làm vì kèo tổ hợp gỗ- thép là sự phối hợp thi công của nhiều loại công việc.

Phân chia các hạng mục đánh giá chất lượng công trình 1chất lượng công trình” width=”419″ height=”262″ />

Bộ phận công trình của công trình xây dựng

– Bộ phận công trình: Dựa theo các bộ phận chú yếu của còng trình chia thành sáu bộ phận còng trình, đó là: công trình nền và móng , công trình chính, công trình mặt nền và mặt sàn, công trình cửa, công trình trang trí, công trình mái.

Bộ phận chính của nhà nhiều tầng và cao tầng nên dựa theo các tầng để chia thành các phần việc công trình; Bộ phận công trình chủ thể của công trình nhà một tầng phải dựa theo khe biến dạns để chia thành các phần việc công trình. Phần việc của các bộ phận công trình khác cũng có thê chia theo các tầng (đoạn). Đối với một số hạng mục nhỏ, nếu chia theo các tầng (đoạn) có khó khăn, cũng có thể không chia theo các tầng (đoạn).

2. Phần việc công trình, hộ phận công trình của công trình lắp đặt thiết bị xây dựng:

– Phần việc công trình: Thường chia theo cônc dụng, chủng loại và tổ hợp thiết bị. Như, côns trình lắp đặt đường ống và cấp nước bên trong. Đồng thời cũng quy định chia phần việc công trình trong các phần việc, bộ phận công trình theo hệ thống, khu vực. Như phần việc cónc trình của công trình vệ sinh sưởi ấm và hơi đốt, chia theo công dụng, ống gang có cấp nước lạnh, nước nóng, hơi ấm, hơi đốt; cũng có thê làm đường ống cấp thoát nước. Chia theo chủng loại, lắp đặt đường ống có đường ống thép, đường ống gang, đường ống bê tông, đường ống sành,… Chia theo tổ hợp thiết bị có lắp đặt lò hơi, lắp đật phụ kiện lò hơi, lắp đặt thiết bị vệ sinh.

Dù phân chia phần việc công trình theo dạng phương pháp nào, đều cần có lợi cho việc kiểm nghiệm và đánh giá, có thể đạt được số liệu kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh, để tránh ảnh hưởng tới kết quả đánh giá bộ phận công trình.

– Bộ phận công trình: Dựa theo công dụng chia công trình thành bốn bộ phận: cồng trình vệ sinh sưởi ấm kiến trúc và công trình hơi đốt; công trình lắp đặt điện khí xây dựng; công trình thông gió và điều hoà không khí; công trình lắp đặt thang máy. Ngoài ra, bộ phận công trình cũng có thể chia ra công trình trong nhà và ngoài nhà. Cho nên bộ phận công trình, phần việc công trình của công trình lắp đặt thiết bị xây dựng cũng có thê chia ra công trình trong nhà và ngoài nhà.

Trong “công trình xây dựng” và “công trình lắp đặt thiết bị xây dựng”, mỗi phần việc công trình đều phải tham gia đánh giá độc lập cấp bậc chất lượng bộ phận công trình. Đấy là mục đích phân chia nghiêm túc phần việc công trình.

3. Đơn vị công trình:

Công trình xây dựng và công trình lắp đặt thiết bị xây dựng cùng tạo thành một đơn vị công trình, như vậy có thể nổi lên chất lượng tổng thể của công trình xây dựng, tuy nhiên, mỗi công trình riêng biệt cũng là đơn vị công trình. Ví dụ, trong một quần thể kiến trúc, mỗi một công trình độc lập, như mỗi một cãn nhà ở, mỗí một lò hơi, cũng là một đơn vị công trình, phải đánh giá chất lượng riêng biệt.