Loading

wait a moment

Phân chia hạng mục xây dựng

Chế độ quản lý kế hoạch đầu tư tài sản cố định hiện hành của Trung Quốc quy định, hạng mục xây dựng của Nhà nước chia thành công trình xây dựng cơ bản và công trình cải tạo (đầu tư tài sản cố định khác dựa theo thống kê của xí nghiệp tạm thời không phân loại).

– Hạng mục xây dụng cơ bản.

Nói chung chỉ một đơn vị xây dựng cơ bản tiến hành xây dựng trong phạm vi một thiết kế tổng thể hoặc thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt, thực hiện hạch toán thống nhất về mặt kinh tế, có hình thức tổ chức độc lập về mặt hành chính, thực hiện thống nhất quản lý. Thông,thường một hạng mục xây dựng cơ bản là công trình của một xí nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc một công trình độc lập. Một hạng mục xây dựng cơ bản là do một số công trình riêng rẽ, riêng lẻ có mối liên hệ bên trong theo quy định của tài liệu thiết kế tạo thành. Như hạng mục gang thép gồm các công trình luyện thép, luyện gang, cán thép; hạng mục dệt gồm các công trình kéo sợi, dệt vải, in nhuộm; hạng mục công trình hoá dầu gồm luyện dầu, hoá chất, phân hoá học, sợi tổng hợp hoặc họp chất hữu cơ. Tài liệu thiết kế quy định chia các phần xây dựng theo từng thời kỳ, nếu chia thành vài thiết kế tổng thể thì mỗi giai đoạn công trình của nó là một hạng mục xây dựng cơ bản, nghĩa là một đơn vị xây dựng có thể có nhiều hạng mục xây dựng cơ bản, hạng mục xây dựng cơ bản có thế chia thành công trình giai đoạn I, công trình giai đoạn II, công trình giai đoạn III; nếu đơn vị được chia thành từng giai đoạn xây dựng nằm trong một thiết kế tổng thể, thì chỉ tính một hạng mục xây dựng cơ bản. Thời gian thi công nhất định và số lượng hạng mục xây dựng cơ bản xây dựng xong đưa vào sản xuất riêng rẽ phản ánh quy mô và thành quả xây dựng của xây dựng cơ bản.

– Hạng mục cải tạo.

Nói chung là chỉ các công trình cải tạo có tài liệu thiết kế riêng đã được phê duyệt, hoặc các công trình cải tạo đổi mới mà có thê phát huy hiệu quả riêng do xí nghiệp, đon vị sự nghiệp và các cơ quan chủ quản của nó lập. Hạng mục cải tạo tương đương với công trình riêng lẻ trong hạng mục xây dựng cơ bản, một đơn vị xây dựng có thể đồng thời có một số hạng mục cải tạo đổi mới. Thời gian thi công nhất định và số lượng hạng mục xây dựng cơ bản xây dựng xong đưa vào sản xuất lần lượt phản ánh quy mô và thành quả xây dựng của xây dựng cải tạo đổi mới.

Cải tạo đổi mới dựa theo quy mô xây dựng có thể chia thành trên hạn ngạch (các hạng mục năng lượng, giao thông, nguyên vật liệu trên 50 triệu nhân dân tệ, các hạng mục khác trên 30 triệu nhân dân tệ) và dưói hạn ngạch. Hạng mục trên hạn ngạch phải quản lý theo biện pháp xây dựng cơ bản; Hạng mục dưới hạn ngạch nếu diện tích xây dựng tăng thêm của công trình riêng rẽ lớn hơn 30% diện tích cũ hoặc tiền vốn công trình thô lớn hơn 20% tổng mức vốn thuộc loại mở rộng, cũng phải quản lý theo biện pháp xây dựng cơ bản. 

Phân chia hạng mục xây dựng 1

Phân chia hạng mục xây dựng 1

Phân chia nhóm hạng mục xây dựng cơ bản