Loading

wait a moment

Phân loại quyết định đầu tư, nhiệm vụ chủ yếu của giám sát và biện pháp khống chế đầu tư

Giai đoạn quyết định đầu tư còn gọi là giai đoạn trước xây dụng hạng mục, là giai đoạn quan trọng khống chế đầu tư, trong giai đoạn này cũng bao gồm giai đoạn chuẩn bị thiết kế. Quyết định đầu tư là quyết định đôi với tổng quy mô đầu tư, phương hướng đầu tư, trọng điểm đầu tư, kết cấu đầu tư, bố cục của hạng mục xây dựng. Vì vậy xác định một cách hợp lý tổng quy mô đầu tư công trình, địa điểm xây dựng, phương án xây dựng, nội dung công trình, tiêu chuẩn xây dựng, phương án kỹ thuật công nghệ, chọn thiết bị, phương án sản phẩm có ảnh hưởng quyết định tới hiệu quả kinh tế hạng mục, hiệu ích của quy mô, hiệu ích xã hội. Dự kiến đầu tư phải kết hợp chặt chẽ với phương án xây dựng, đưa các chi tiêu vào phải kết hợp với thực tế, phương pháp thoả đáng, để nâng cao tính chính xác của dự kiến đầu tư.

1. Phân loại quyết định đầu tư:

Phân loại quyết định đầu tư, nhiệm vụ chủ yếu của giám sát và biện pháp khống chế đầu tư 1

Phân loại quyết định đầu tư

2. Nhiệm vụ chủ yếu của giám sát:

Nhiệm vụ chủ yếu của giám sát giai đoạn này là chịu sự uỷ thác của chủ đầu tư.
– Cùng lập hoặc duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi cóng trình, tiến hành so sánh đối với phương án xây dung hạng mục này, phân tích nhiều phương án từ độ tin cậy tiên tiến vể kỹ thuật, tính hợp lý về kinh tế, tính khả thi về xây dựng, tiến hành đánh giá tài vụ và đánh giá kinh tế quôc dân, ưu tiên chọn phương án tốt nhất, để nâng cao tính khoa học của quyết định hạng mục.
– Khi chọn phương án tối ưu , dùng phương pháp thoả đáng, lập một cách hợp lý hoặc duyệt dự kiến đầu tư để làm giá trị khống chế kế hoạch đầu tư của hạng mục đó.