Loading

wait a moment

Phân loại tin tức

Phân loại tin tức

Phân loại tin tức 1giám sát” width=”359″ height=”437″ />

Phân loại tin tức giám sát

Đãnh mã số tin tức

Trong quá trình quản lý, luôn luôn đều có thể sinh ra rất nhiều tin tức (bảng biểu, số, chữ, hình tượng âm thanh), dùng chữ để diễn đạt đặc trưng của nó không thế đáp ứng được yêu cầu quản lý hiện đại hoá. Vì vậy, cho tin tức một tổ mã số thay thế, có thê phản ánh đặc trưng chủ yếu của nó, dùng để biểu thị thực thề hoặc thuộc tính của tin tức, tiện lợi cho việc quản lý bằng máy tính. Mã số có thê dùng chữ, số hoặc các ký hiệu quy định đặc biệt. Mã số của tin tức là cơ sở của quản lý tin tức giám sát.

– Nguyên tắc lập mã số

+ Nguyên tắc ngắn và tinh. Sự tăng mã số, không những dễ làm tăng khá năng sai sót, mà còn tăng lượng công tác xử lý tin tức và không gian lưu tin tức, vì vậy phải nén ép độ lớn của giá trị mã số, nhưng nén ép cũng cần thích đáng, phải chừa các mã số dự bị có sau.
+ Nguyên tắc tính duy nhất. Thực thế hoặc thuộc tính mà một mã số đại diện phải là duy nhất.
+ Tính logic mạnh, tính trực quan tốt. Lập mã số phải có quy luật nhất định, trực quan đơn giản, dễ hiểu dễ sử dụng.
+ Nguyên tắc có thể mở rộng. Mã số phải chừa vị trí đầy đủ, để đáp ứng những yêu cầu thay đổi, để thuận lợi tăng mã số mới.
+ Tận lượng sử dụng các tên mã sô hiện có để dễ nhớ.
+ Trị số mã số nên phù hợp với số chữ của máy vi tính, đê nâng cao hiệu quả công tác.

– Phương pháp lập mã số

+ Phương pháp lập mã số theo thứ tự: phượng pháp này đặt mã số theo thứ tự xuál hiện cưa dôi tượng, cũng có thê xếp dặt theo thứ tự tăng lén của chữ cái hoặc số.
Phương pháp này dơn gián dề hiếu, dùng rộng rãi. có thế kết họp dừng với các dạng lập mã số khác, thuận lợi cho việc thêm mã số mới, nhược điểm của nó là khó phàn loại, khó tiến hành xứ lý.

+ Phương pháp lập mã số theo nhóm: phương pháp này là mã số cho tin tức của mỗi nhóm cần lập một nhóm mã số thay thê. các nhóm lần lượt lập mã.số. Trong mỗi nhóm đê chừa chỗ mã số bổ sung, tiện lợi cho việc tăng mã số mới.
Phương pháp này so với phương pháp lập mã số theo thứ tự dỗ xử lý phân loại, dễ lập, số chữ ký hiệu ít.

+ Phương pháp lập mã số tiến theo cơ số 10: nếu tin tức cần mã hoá có một số loại ký hiệu, mà những ký hiệu này khi xử lý tin tức lúc cần thiết phân chia, có thê’ dùng phương pháp lập mã số theo chế độ tiến theo cơ số 10. Mỗi loại ký hiệu cố định một số mã số cơ số 10, để lạp mã số cho mỗi loại ký hiệu, chia sô mã số thành bội số của 10 trong những mã số này.

Thí dụ, với vật liệu xây dựng có thể dùng kết cấu mã số như báng

Phân loại tin tức 1
Thí dụ phương pháp lập mã số theo nhóm

Lập mã số, phân loại theo phương pháp này tương đối đơn giản, dẻ xử lý trên máy vi tính, nhưng số hiệu thừa tương đối nhiều, hệ số sử dụng không gian thấp, tốc độ xử lý chậm.

+ Phương pháp tổ hợp mã hoá: Phương pháp tổ hợp mã hoá là tổ hợp của một hay nhiều loại mã hoá đơn giản trên. Phù hợp với mã số có nhiều ký hiệu.
Trong tổ hợp mã hoá, các phần của mã số mà không thể tách rời gọi là mã liên quan, mỗi phần của mã số có ý nghĩa độc lập gọi là mã không liên quan.
Lập mã số tin tức quản lý giám sát thường dùng tổ hợp mã số

Phân loại tin tức 1

Sơ đồ mã hoá tin tức giám sát công trình xây dựng

Mã mở rộng trong hình bao gồm những nội dung sau:

+ Loại tin tức. Phản ánh ớ tin tức này là tin tức đầu tư, tin tức tiến độ, hoặc là tin tức chất lượng;
+ Hướng của dòng của tin tức. Tin tức này có thể chảy từ bên ngoài đến tổ chức giám sát, hoặc từ bên trong ra bên ngoài , cũng có thể là tin tức giữa các bộ môn của nội bộ tố chức giám sát;

+ Hình thức tin tức. Tin tức này có thể là chữ, bảng biểu, hình vẽ, âm thanh, hình tượng;
+ Tên các giai đoạn. Tin tức này ra đời ở giai đoạn nào;