Loading

wait a moment

Phân tích hợp đồng

phân tích hợp đồng bao gồm phân tích kết cấu, rủi ro, tổng thể, chi tiết, phân tích pháp luật vấn đề đặc biệt của hợp đồng.

Phân tích kết cấu tổng thể hợp đồng. Chú yếu là phân loại, chỉnh lý đối với kết cấu văn bản hợp đóng và điều kiện hợp đồng. Kết cấu văn bản hợp đồng tổng-thầu công trình quốc tc thường như sau:

+ Lời mỏ đầu hợp đồng. Bao gồm giới thiệu người dương sự của hợp đồng và giới thiệu hạng mục công trình, cùng với mục tiêu hợp đồng và ý đồ của đương sự.
+ Định nghĩa. Chủ yếu giải thích và định nghía đòi với danh từ và khái niệm dược dùng trong vãn bán hợp đổng, giải thích thống nhất.
+ Quy định kỹ thuật. Xác định rỏ ràng trách nhiệm cùa hai bên trong thực thi hoạt động còng trình. Chú yếu gốm có:
. Tính hoàn chính cứa tư liệu hợp đổng:
. Phạm vi công trình và trách nhiệm cùa nhà tháu;
. Những quy định vể cung cấp vật liệu xây dựng, thiết bị:
. Trách nhiệm và quyền lợi, giúp đỡ và họp tác cúa chú công trình:
. Trách nhiệm các vấn đề kỹ thuật khác có liên quan.

+ Quy định vé mặt mua bán và tổ chức:
. Quy định vế mật giá cá;
. Điều kiện thanh toán tiền;
. Quy định về mật chi bảo chứng:
. Điều kiện điều chỉnh giá hợp đổng và phương pháp điều chỉnh;
. Quy định về vấn để bảo hiểm;
. Trình tự thực thi toàn bộ công trình;
. Sắp xếp tiến độ và ngày công;
. Các quy định về tài vụ và thuế;
. Các quy định có liên quan tới nghiệm thu;
. Vấn đề hạn chế thầu phụ công trình và chuyển nhượng;
. Trách nhiệm trong thời kỳ bảo hành công trình.

+ Các quy định về mặt pháp luật:
. Cơ sở pháp luật ký kết;
. Yêu cầu phê duyệt và thủ tục của cấp trên;
. Yêu cầu công chứng của hợp đồng;
. Ngày có hiệu lực chậm nhất của hợp đồng;
. Điều khoản phạt vì kéo dài xây dựng công trình hoặc điểu khoản thưởng do hoàn thành sớm;
. Xử phạt hợp đồng;
. Quy định xử lý đối với tình trạng không thể triển khai;
. Quan hệ hợp đồng phù hợp với pháp luật;
. Ngôn ngữ hợp đồng;
. Cơ sở pháp luật khác đối với nhà thầu và nhân viên công tác của nhà thầu;
. Định nghĩa nhân tố lực bất khả kháng, các điều khoản đền bù về thời gian thi công và chi phí tương ứng;
. Điều kiện, trình tự huỷ bỏ hợp đồng và vấn đề đền bù của việc huỷ bỏ họp đồng;
. Giải quyết các tranh chấp.

Hiện nay, điều khoản họp đồng tổng nhận thầu công trình quốc tê có thể chia làm năm loại lớn, 46 mục, gần 400 mục nhỏ. Đối với các loại họp đồng khác nhau, có kết cấu hợp đồng khác nhau.

– Phân tích rủi ro của hợp đồng:

+ Đặc tính (phân tích) rủi ro của hợp đồng, chủ yếu chi tính chất không xác định, thể hiện ở chỗ: Sự kiện rủi ro của họp đồng nếu xẩy ra sẽ tạo nên tổn thất rất lớn cho đối phương hoặc bản thân; Nó là tương đối, cũng có thể bằng con đường khác để loại bỏ hoặc chuyển đổi.

+ Rủi ro của họp đồng có mấy loại sau:
. Trong hợp đồng quy định rõ ràng rủi ro mà đơn vị nhận thầu phải gánh chịu. Như phạm vi đền bù và điều kiện đền bù do công trình thay đối; Điều kiện điều chỉnh giá cả hợp đồng; quyền công nhận và các quyền kiểm tra đối với thiết kế, thi công, cung cấp vật tư của chủ đầu tư;
. Các điều của hợp đồng không toàn diện, quan hệ trách nhiệm và quyền lợi của hai bên họp đồng không rõ ràng, như: thiếu điều khoản mức phạt cao nhất do kéo dài thời gian; thiếu điều khoản xử phạt chủ công trình kéo dài thời gian thanh toán công trình;
. Các điều hợp đồng không chi tiết, không chặt chẽ;
. Điều khoản hợp đồng của chủ đầu tư quá hà khắc.

+ Chính sách đối với rủi ro:
. Xem xét trong báo giá;
. Thông qua đàm phán hợp đồng, hoàn thiện các điều khoản hợp đồng;
. Trong quá trình thực thi hợp đồng, dùng các biện pháp kỹ thuật, kinh tế giảm hoặc tránh rủi ro;
. Các chính sách khác, như nhà thầu cùng với nhà thầu khác hợp tác đảm nhận.

– Phân tích chi tiết hợp đồng.

Phân tích chi tiết hợp đồng là tiến hành trên cơ sở phân tích kết cấu hạng mục công trình, tổng kế hoạch tổ chức thi công (hoặc phương án thi công) và kế hoạch giá thành công trình. Nó chủ yếu định nghĩa hoạt động công trình bằng sơ đồ mạng, bảng sự kiện hợp đồng, sơ đồ khối và báng hoạt động của thời gian làm việc. Phần quan trọng nhất của kết quả phân tích chi tiết hợp đồng là bảng sự kiện hợp đồng (bảng 3.9).
– Phân tích pháp luật của hợp đổng đối với vấn đề đặc biệt.
Vì trong hợp đống chưa dự kiên, chưa có quy định rõ ràng hoặc vượt ra ngoài phạm vi hợp đồng, đê tránh tổn thất và tranh chấp, phái tiến hành phân tích đặc biệt đối với những vấn đề này. Đối với những vân để lớn, khó xác định nén mời chuyên gia tư vân hoặc kiểm định pháp luật. Chú yếu thế hiện ớ:
+ Vấn để đặc biệt trong phạm vi hợp đồng. Trong quá trình thực thi hợp đổng, nhân tô chưa rõ ràng trong hợp đồng ảnh hường đến giải quyết tranh chãp và phân chia giới hạn trách nhiệm hợp đồng của cả hai phía, có thể dùng văn bản hợp đồng

Phân tích hợp đồng 1

Bảng sự kiện hợp đồng

đê giải thích rõ. Ví dụ: hợp đồng quy định, thuế quan vật liệu nhập khẩu không bao gồm trong báo giá vật liệu của nhà thầu, do chú công trình chịu. Nhưng, hợp đồng chưa quy định thời hạn nộp của chu còng trình, chí quy định chủ công trình trong vòng 30 ngày nhận được giấy thông báo hàng, hoàn thành tất cá thú tục hái quan. Nhà thầu rất cần vật liệu này nên nộp trước thuế quan, đê sớm lây được vật liệu, tránh ngừng việc đợi vật liệu hiện trường. Đỏi với việc này. nhà thầu có thê để xuất yêu cầu đển bù thuê quan với chủ công trình được không? Đền bù có chịu sự không chê thời gian có hiệu lực đền bù theo quy định cùa hợp đồng không? Nếu chủ công trình kéo dài thủ tục hái quan quá 30 ngày, khiến phái ngừng việc chờ vật liệu thì nhà thầu có thê xem như sự việc không thể dự kiến trước được và trong thời hạn đển bù có hiệu lực của quy dinh hợp đồng, đề xuất đền bù tổn thất thời gian và chi phí. Trường hợp nhà thầu đã đóng thuê trước, đê sớm có được vật liệu thì đổi với việc này, nhà thầu có trách nhiệm và quyền lực dùng các biện pháp để giảm nhẹ tổn
thất. Về hành động của chủ công trình không trái quy ước đối với nhà thầu nên mục đền bù này không chịu sự khống chế thời gian có hiệu lực đền bù mà trong hợp đồng quy định.
+ Vấn để đặc biệt phân tích mỏ’ rộng pháp luật hợp đồng, trong việc thực thi hợp đồng, có một số vấn đề pháp luật lớn, đã vượt ra ngoài phạm vi hợp đồng, thì qua phân tích đối với cơ sỏ’ pháp luật của hợp đồng, tìm giải đáp trong pháp luật phù hợp với quan hệ hợp đồng.
– Xử lý tin tức của kết quả phân tích hợp đồng, xem hình 

Phân tích hợp đồng 1
Hình : Xử lý tin tức kết quả phân tích hợp đồng

1. Phân tích rủi ro;
2. Phân tích pháp luật;
3. Phân tích kết cấu tổng thể;
4. Phân tích chi tiết;
5. Bảng hổ sơ hợp đồng;
6. Sơ đồ mạng;
7. Sơ đồ ngang.