Loading

wait a moment

Phương pháp dự tính đầu tư tài sản cố định

Dự tính đầu tư tài sản cố định thường !à ở giai đoạn quy hoạch và nghiên cứu trước lúc quyết định hạng mục, tính toán và dự tính chi phí hạng mục Công trình, mức tổng đầu tư của dự tính đầu tư này phải có tác dụng khống chế tổng giá thành hạng mục. trước khi đưa duyệt phái được công ty tư vấn hoặc công ty giám sát có tư cách đánh giá, háo cáo nghiên cứu tính khả thi khi được phê duyệt thì dự tính đầu tư này sẽ là giá thành khống chế kế hoạch của đầu tư hạng mục.

Dự tính đầu tư dựa vào quá trình quyết định đầu tư của trình tự xây dựng cơ bản chia thành các giai đoạn quy hoạch, giai đoạn dự án công trình, giai đoạn nghiên cứu tính khả thi, giai đoạn thẩm tra đánh giá, giai đoạn báo cáo nghiên cứu tính khả thi. Mức độ sai sót của dự tính đầu tư sẽ dần dần giám đi theo chiều sâu của quá trình quyết định, nói chung mức độ sai số của dự tính đầu tư ỏ’ giai đoạn quy hoạch bằng hoặc lớn hơn ±30%, mức độ sai số giai đoạn kiến nghị đầu tư trong phạm vi ±30%, mức độ sai số giai đoạn nghiên cứu tính khả thi trong phạm vi ±20%, giai đoạn thẩm tra là ±10%, giai đoạn báo cáo nghiên cứu tính khả thi trong phạm vi ±10%.

Chỉ tiêu dự tính đầu tư là công tác cơ sỏ’ quan trọng trong xây dựng cơ bản do các bộ chuyên ngành, các địa phương tổ chức lập, xét duyệt, quản lý. Nó là chỗ dựa để lập dự tính đầu tư của vãn bản đề nghị xây dựng và báo cáo nghiên cứu tính khả thi, khối lượng sử dụng vật liệu chủ yếu trong chỉ tiêu cũng là cơ sở cùa tính toán khối lượng sử dụng vật liệu chủ yếu của hạng mục. Vì vậy, lập và ứng dụng một cách chính xác chỉ tiêu dự tính đối với việc nâng cao chất lượng dự tính đầu tư, đánh giá hạng mục và quyết định đầu tư có ý nghĩa quan trọng, cuối cùng được nghiệm chứng trong đánh giá sau công trình.

– Phân loại chi tiêu dự tính hạng mục:
+ Chỉ tiêu hạng mục xây dựng;
+ Chi tiêu công trình riêng rẽ;
+ Chỉ tiêu đơn vị công trình.
– Phương pháp chủ yếu lâp dự tính đầu tư;
+ Phương pháp dự tính mơ rông chỉ tiêu.

Phương pháp này phù họp với dự tính có tính quy hoạch và dự tính kiến nghị hạng mục. Thu thập tư liệu đầu tư thực tế của các xí nghiệp tương tự đã có, sau khi phân tích chỉnh lý. mang sử dụng.

+ Phương pháp dự tính năng lực đơn vị sản xuất.
Dựa vào năng lực đơn vị sản xuất và đầu tư của các xí nghiệp tương tự, dự tính đầu tư các hạng mục định xây dựng, công thức tính toán là:

Phương pháp dự tính đầu tư tài sản cố định 1

Trong đó :
Xị- năng lực sản xuất cùa xí nghiệp tương tự (đã biết);
XT Năng lực sản xuất của xí nghiệp dự kiên xây dựng (đã biết);
ỉ Ị – Mức đầu tư của xí nghiệp tương tự (đã biết);
/-> – Mức đầu tư của xí nghiệp dự kiến xây dựng;
/- Hệ số điều chỉnh giá định mức CO’ bán, giá cả, thuế vào các thời gian và địa điểm khác nhau.

Phương pháp dự tính này không chính xác, vì lấy năng lực sản xuất và dự tính đầu tư là mối quan hệ tuyến tính.
+ Phương pháp dự tính chí số năng lực sản xuất. Dựa vào năng lực sản xuất và mức đầu tư của xí nghiệp tương tự, tìm mức đầu tư của xí nghiệp dự kiến xây dựng. Công thức tính toán là:

Phương pháp dự tính đầu tư tài sản cố định 1

Trong đó:
Xị- Năng lực sán xuất của xí nghiệp tương tự (đã biết);
Xi- Năng lực sán xuất của xí nghiệp dự kiến xây dung (đã biết);
lỊ – Mức đầu tư của xí nghiệp tương tự (đã biết);
/-> – Mức đầu tư của xí nghiệp dự kiến xây dựng;
II – Chỉ số nàng lực sản xuất i >11 >0;
f – Hệ số điều chỉnh giá định mức cơ bản, giá cá, thuế vào các thời gian và địa điểm khác nhau.
Khi sử dụng phương pháp này, mức độ tăng của quy mô hạng mục định xây dựng không nên lớn hơn 50 lần; nếu mở rộng quy mô tăng dung lượng thiết bị (trang bị) như nhau, II = 0,6 ~ 0,7; nếu mở rộng quy mô tăng sô’ lượng thiết bị (trang bị) như nhau, n = 0,8 ~ 0,9; cũng có thê dựa vào số liệu tính toán thống kê của các ngành nghề để xác định giá trị II.
– Phương pháp dự tính đầu tư theo tỷ lệ (dự tính theo tỷ lệ phần trãm của chi phí thiết bị chủ yếu trong tổng mức đầu tư). Có hai phương pháp dự tính:
+ Đã biết tỷ lệ của chi phí thiết bị chủ yếu trong tổng mức đầu tư của những xí nghiệp tương tự đã xây dựng, tính chi phí thiết bị chủ yếu của hạng mục sẽ xây dựng, sau đó dựa theo tỷ lệ dự tính tổng mức đầu tư của hạng mục sẽ xây dựng.
Công thức tính toán là:

Phương pháp dự tính đầu tư tài sản cố định 1

Trong đó: /-Tổng mức đầu tư của hạng mục sẽ xây dựng;
K – Tỷ lệ (%) của chi phí thiết bị chủ yếu trong tổng mức đầu tư của hạng mục sẽ xây dựng;
lì – Số chủng loại thiết bị;
Qị – Số lượng thiết bị loại /’;
Pị – Đơn gía đến hiện trường của thiết bị loại /.
+ Lấy chi phí thiết bị sẽ xây dựng làm cơ số, dựa theo tư liệu thống kê tính toán tỷ lệ các công trình chuyên ngành của xí nghiệp sẽ xây dựng (chi phí chung, xây dựng, vệ sinh, điện khí và các công trình khác) trong đầu tư thiết bị, có thê tính được đầu tư các công trình chuyên ngành của hạng mục tương tự, sau khi cộng lại được tổng mức đầu tư hạng mục sẽ xây dựng.
Công thức tính toán là:

Phương pháp dự tính đầu tư tài sản cố định 1

Trong đó: c – Tổng mức đầu tư hạng mục sẽ xây dựng;
E – Chi phí thiết bị của hạng mục sẽ xây dựng;
P/, p2, P_Ị – Tỷ lệ (%) chi phí các công trình chuyên ngành trong đầu tư thiết bị;
f/,ft ,fỉ – Hệ số điều chỉnh của giá gốc định mức, giá cả, thuế vào các thời gian địa điểm khác nhau;
I – Các chi phí khác của hạng mục sẽ xây dựng.
– Phương pháp dự tính theo chỉ tiêu lập giá. Là chỉ mỗi chỉ tiêu đơn vị giá (đ/m, đ/m2, đ/T, đ/kVA) nhân với số lượng đơn vị công trình, tìm được giá dự tính đầu tư của mỗi đơn vị công trình, tổng cộng giá dự tính đầu tư của mỗi đơn vị công trình tìm
được là giá dự tính đầu tư của công trình riêng rẽ, lại tổng cộng giá dự tính đầu tư của công trình riêng rẽ, đồng thời dự tính các chi phí xây dựng công trình khác cùng với chi phí dự phòng sẽ được tổng đầu tư hạng mục.
Trong các hạng mục xây dựng công nghiệp, thông thường dùng đ/m2, đ/m’ biêu thị dự tính đầu tư các công trình riêng rẽ.
– Phương pháp dự tính chỉ tiêu khái toán. Thông thường dùng dự tính đầu tư nghiên cứu tính khả thi của hạng mục.