Loading

wait a moment

Phương pháp nghiệm thu chất lượng công trình

nghiệm thu chất lượng công trình”>chất lượng công trình là quá trình tiến hành xác nhận chất lượng và đánh giá, dựa theo cấp bậc chất lượng mà hợp đồng công trình quy định, tuân theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hiện hành, dùng các phương pháp tương ứng đối với tìmg giai đoạn công trình.

1. nghiệm thu công trình khuất:

Công trình khuất là chỉ các bộ phận trong quá trình thi công mà kết thúc công tác của một trình tự công việc trước, bị trình tự công việc sau lấp kín, không thê tiến hành kiểm tra được. Trước khi tiến hành trình tự công việc bước sau, kỹ sư giám sát hiện trường phải dựa vào yêu cầu thiết kế, quy phạm thi công, dùng các công cụ kiểm tra cần thiết để tiến hành kiểm tra nghiêm thu.

Nghiệm thu công trình khuất thường là kết hợp phúc tra kỹ thuật, kiểm tra chất lượng trong khống chế chất lượng để tiến hành, nếu bộ phận quan trọng thay đổi, có thể chụp ảnh để phục vụ kiểm tra.

Nội dung nghiệm thu công trình khuất như bảng 

Phương pháp nghiệm thu chất lượng công trình 1

2. Nghiệm thu phần việc công trình:

Đối với phẩn việc công trình quan trọng, kỹ sư giám sát phải dựa vào yêu cầu của hợp đồng, tình hình thực tế, dựa vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng để nghiệm thu.
Trong nghiệm thu phần việc công trình, phải dựa vào quy phạm nghiệm thu có liên quan chọn một số điểm kiểm tra, sau đó tính toán tỷ lệ phần trãm đạt yêu cầu hoặc tốt giữa sai số cho phép và các mục cơ bản, cuối cùng xác định cấp bậc chất lượng của phần việc công trình đó, từ đó xác định có thể tiến hành nghiệm thu được hay không.

3. Nghiệm thu bộ phận công trình :

Dựa vào kết luận nghiệm thu chất lượng của phần việc công trình, tham khảo tiêu chuẩn chất lượng bộ phận công trình, có thể xác định cấp bậc chất lượng của bộ phận công trình đó, để quyết định có thể nghiệm thu được hay không.
Ngoài ra, đối với đơn vị công trình hoặc bộ phận công trình, sau khi hoàn thành và trước khi chuyển giao cho thi công công trình lắp đặt, hoặc một quá trình trung gian khác, đểu phải tiến hành nghiệm thu trung gian. Nhà thầu sau khi nhận được chứng chỉ nghiệm thu trung gian của kỹ sư giám sát mới được tiếp tục thi công.

4. Nghiệm thu hoàn công dơn vị công trình:

Dựa vào thống kê cấp bậc chất lượng của phần việc công trình và bộ phận công trình để phán đoán, kết hợp kiểm tra lại các tài liệu đảm bảo chất lượng và đánh giá cảm quan chất lượng đơn vị công trình, có thể đánh giá tổng hợp toàn diện một cách hệ thống đối với toàn bộ đơn vị công trình. Từ đó có thể quyết định đạt được cấp bậc chất lượng mà hợp đồng yêu cầu hay không, để xác định có thê nghiệm thu được hay không.

Kiểm tra tài liệu đảm bảo chất lượng: kỹ sư giám sát trong nghiệm thu đơn vị công trình, đối với tài liệu đảm bảo chất lượng phải kiêm tra lại những nội dung sau:
– Tài liệu đảm bảo chất lượng có đầy đủ không, nội dung có đúng với tiêu chuẩn không;
– Tài liệu đảm bảo chất lượng phải chân thực đáng tin cậy;
– Đối với vật liệu mà nhà thầu đưa thí nghiệm, phải thẩm tra đơn vị kiểm nghiệm có được phép kiểm tra không; thời gian cung cấp tài liệu đảm bảo chất lượng có đồng thời với tiến độ công trình không (trừ khả năng sau khi hoàn công làm thí nghiệm bổ sung).

Đánh giá chất lượng bằng cảm quan: xác định số lượng kiểm tra, xác định hạng mục kiểm tra. Dựa vào mức độ ảnh hưởng của vị trí các bộ phận đối với chất lượng công trình, khối lượng công tác để xem xét tổng hợp và đưa ra giá trị điểm chuẩn.

Khi kiểm tra thực tế, mỗi một hạng mục của công trình không giống nhau, tỷ trọng cũng không giống nhau, vì vậy trước tiên phải dựa vào tình hình thực tế của công trình kiểm tra, xác định hạng mục kiểm tra, có một số hạng mục có lúc bao gồm một số phần việc hoặc vài cách làm, không tiện ghép làm một để đánh giá, lúc này có thể căn cứ mức độ khác nhau của khối lượng công trình tiến hành phân phối lại giá trị điểm chuẩn, lần lượt tiến hành đánh giá.

Đánh giá kiểm nghiệm: xác định cấp bậc của mỗi điểm kiểm tra hoặc của mỗi gian phòng, kỹ sư giám sát trước tiên xác định, kết hợp cấp bậc tiêu chuẩn đánh giá phần việc công trình đê tiên hành đánh giá từng hạng mục.